Резиме на клучните наоди и заклучоци од истражувањето во рамки на проектот Граѓанинот на прво место | ЦУП
Сподели

Резиме на клучните наоди и заклучоци од истражувањето во рамки на проектот Граѓанинот на прво место

Дата: 20.10.2016

Учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики и можноста да влијаат во обликување и подобрување на одлуките кои имаат директно влијание на квалитетот на живеење во локалната заедница, се клучни предуслови за демократско управување на локално ниво. За да можат да учествуваат со свои иницијативи и предлози, граѓаните треба да можат слободно да пристапат до податоци и информации и да ги споделат со други граѓани.

За повеќе погледнете ги нашите публикации на следните линкови 

1. Компаративна анализа на најдобри практики за отворен податоци во Европската Унија 

2. Е- транспарентност - Што сакаат да знаат граѓанте од локалната власт?

3. Кратко упатство Што сакаат да знаат граѓанте од локалната власт?

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk