Влијанието на владините интервенции врз македонската економија за време на пандемијата КОВИД-19 | ЦУП
Сподели

Влијанието на владините интервенции врз македонската економија за време на пандемијата КОВИД-19

Дата: 09.07.2021

Какви биле преземените владини мерки во 2020 г за избавување на економијата од рецисијата во која западна и какво било влјијанието од истите со посебен осврт на бизнис секторот?  Донесени заклучоци преку направената анализа на реализираниот буџет од 2020 година и планираниот буџет за 2021 година;

Дали владата ги постигнала посакуваните резултати преку мерките кои ги преземала, мерено преку направена анализа за постигнатите макроекономски перформанси за првиот квартал од 2021 година и нивното идно влијание врз економијата;

Кои се залучоците и препораките до Владата и релевантните институции за забрзување на процесот на избавување на економијата во насока на постигнување на предвидениот раст на БДП од 4,1% од страна на Министерството за финанси за 2021 година?

Анализата  може да ја прочитате на линкот.
 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk