Обука за принципот ан еднаквост и недискриминација за вработените во јавниот сектор | ЦУП
Сподели

Обука за принципот ан еднаквост и недискриминација за вработените во јавниот сектор

Дата: 12.09.2022

Од 19 до 21 септември 2022, се одржа втора обука од серијата на обуки наменети за вработените во јавниот сектор од областа на недискриминацијата и принципот на еднаквост.

Учесниците на обуката доаѓаа од различни сектори (социјална заштита, образование, правда) што овозможи размена на знаења и искуства како и попрактично обработување на материјата на обуката. 

Обучувачите беа експерти од Институтот за човекови права во Скопје и на присутните им ја доближија материјата од повеќе аспекти, со што ги спремија во нивната секојдневна работа да можам да ги идентификуваат и адресираат проблемите поврзани со дискриминаторското однесување.

Обуките се спроведени во рамки на програмата на Министерство за труд и социјална политика за зајакнување на капацитетите на службите и службеничкте од јавниот сектор од страна на ЦУП со финансиска поддршка од OSCE Mission to Skopje

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk