Преосмислување на управувањето | ЦУП
Сподели

Преосмислување на управувањето

Овој проект стреми да ја подобри координацијата и спроведувањето на владините политики, како и зајакнување на одговорноста од страна на институциите и да обезбеди севкупно поефективно функционирање на Владата. Ова може да се постигне преку воспоставени цврсти механизми за развој на политики засновани на докази, дефинирање на клучните индикатори за изведба (KPI) кои ќе се следат под координација на „Центар на Влада“, подобрени протоколи за внатрешна комуникација во рамките на назначената административна мрежа и ефективен систем на делегирање и одговорности. Еднакво важно е дека подоброто разбирање и свесност на граѓаните, медиумите и граѓанските организации за принципите на добро владеење ќе го зголеми притисокот врз владата да испорача поефективни политики со подобри резултати за граѓаните.

Конечно, подобреното владеење ќе ја зголеми отчетноста и транспарентноста на институциите и политичарите кон граѓаните на долг рок, со што ќе се ограничат можностите за корупција, политичко влијание и клиентелизам.

Затоа, општата цел на проектот е да создаде ефективни стандарди за управување и да го олесни процесот на синхронизирано планирање и спроведување на политиките засновани на докази.

Период 15.12.2022 - 31.03.2025

Донатор: Британска Амбасада во Скопје

Краен корисник на проектот: Влада на Република Северна Макеоднија

Главна цел:

Редизајнирање систем на управување за подобрена координација и следење на работата на Владата

Подигнување на свеста за важноста на стандардите за добро владеење кај креаторите на политиките, граѓанските организации, медиумите и граѓаните

Зајакнување на капацитети на избрани членови на јавната администрација за следење на работата на Владата и испорака на резултати

Очекувани резултати:

Предлог модел за редизајниран систем на управување за да се обезбедат подобри резултати од политиката за сите граѓани


Дефинирани национални стандарди и алатки за добро управување


Развиена институционална поставеност и електронски систем за управување

 

Стратешка комуникација за едуцирање на креаторите на политики, граѓанските организации и граѓаните за значењето на стандардите за добро управување со јавните политики


Градење на капацитетите на јавната администрација во спроведувањето на стандардот за добро управувањеГалерија на проектот

Презентација на новиот модел за следење на спроведувањето на јавните политики и вредностите на јавната администрација

Работилница - Решенија за унпаредување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија

Работилница за решенија за унапредување на Деловникот на Владата на Република Северна Макеоднија

Средба со Заменичката на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжена за политики за добро владеење Славица Грковска

Работилница за проблемска анализа за процесите кои се уредени со Деловникот на Владата на РСМ

Работна средба со државните секретари на Министерствата и генералниот секретар на Влада

Работилница - Коориднирање на политиките од страна на „Центар на Влада“

Панел дискусија „Преосмислување на управувањето“

Видео

Панел дискусија „Преосмислување на управувањето“

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk