Каталог на услуги | ЦУП

Каталог на услуги

Управување со квалитет

Сподели
Филтер

Поставен филтер (Вкупно резултати: 9)

Категорија: Управување со квалитет
Отстрани го филтерот
Управување со квалитет

Мерење на задоволството на вработените

Целта на програмата е учесниците да можат да спроведат истражување на нивото на задоволството на вработените во организацијата, преку примена на меѓународни модели прилагодени на контекстот на работа на организациите.

Управување со квалитет

Мерење на задоволство на корисници – Таен клиент

Со цел да се комплементираат резултатите од испитувањето на мислењето на корисниците преку спроведени анкети, организациите може да спроведат самостојно истражување „таен клиент“, преку кое обучени претставници нотираат наоди од искуството во добивањето услуга. На тој начин се добива пообјективни и пошироки информации за целокупниот процес на нудењето услуги.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со теоретско и практично познавање за процесот на имплементација на истражувањето „таен клиент“ и анализа на резултатите од спроведеното истражување.

Управување со квалитет

Мерење на задоволство на корисници - Анкети

Квалитетна организација знае какви се перцепциите на нејзините корисници / клиенти и нивните очекувања за квалитетот на услугите кои се обезбедуваат. Основа на мерење на перцепциите и очекувањата на корисниците / клиентите е спроведување анкети.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со теоретско познавање за најдобриот пристап во реализација на различни типови на анкети, како и практични вештини за спроведување и анализа на резултатите на анкетите.

Управување со квалитет

Обука на обучувачи за CAF моделот

Заедничка рамка за проценка (Common Assessment Framework - CAF) претставува модел за целосно управување со квалитет во организациите од јавниот сектор, развиен од Европскиот институт за јавна администрација. Програмата е наменета за лица кои имаат искуство во спроведувањето на CAF моделот и кои можат да поддржат други институции во спроведувањето на CAF моделот.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со напредни познавања за CAF моделот, вклучувајќи и вештини за спроведување на обуки, со цел да бидат подготвени самостојно да спроведуваат обуки за воведување на CAF моделот.

Управување со квалитет

Напредна обука за воведување на ИСО 9001:2015

ИСО 9001 стандардот е најупотребуван стандард за управување со квалитет во организациите и од приватниот и од јавниот сектор. Оваа програма е наменета за лица кои се назначени за воведување на ИСО 9001 во организацијата и кои ќе бидат одговорни за одржување на системот.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со напредни теоретски и практични познавања за целосна имплементација на ИСО 9001: 2015 стандардот во организацијата.

Управување со квалитет

Основи на ИСО 9001

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со практични познавања за ИСО 9001 системот за управување со квалитет, начинот на негово воспоставување, начинот на сертификација по истиот и генерално за придобивките од системот.

Управување со квалитет

Системи и алатки за управување со квалитет

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со основни познавања за различните системи и алатки за управување со квалитет и да ги препознаат придобивките од воведувањето на истите за организациите.

Управување со квалитет

Самопроценка со CAF моделот

Заедничка рамка за проценка (Common Assessment Framework - CAF) претставува модел за целосно управување со квалитет во организациите од јавниот сектор, развиен од Европскиот институт за јавна администрација. Програмата е наменета за претставници на државни институции кои ќе работат на имплементацијата на ЦАФ моделот и кои ќе го спроведуваат процесот на самопроценка.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со напредни познавања за CAF моделот и да бидат подготвени да го спроведат процесот на самопроценка и приоритизација на мерки утврден во моделот.

Управување со квалитет

Основна обука за CAF моделот

Заедничка рамка за проценка (Common Assessment Framework - CAF) претставува модел за целосно управување со квалитет во организациите од јавниот сектор, развиен од Европскиот институт за јавна администрација. Програмата е наменета за претставници на државни институции кои имаат интерес да се запознаат со моделот и процесот на негова имплементација.

Целта на програмата е учесниците да се запознаат со CAF моделот, начинот на неговата имплементација во институциите и придобивките од неговото воведување.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk