Посветеноста на вработените во социјалната администрација | ЦУП
Сподели

Посветеноста на вработените во социјалната администрација

Автор:

година: 2018

Јавната администрација во сите делови од светот, па и кај нас, се соочува со постојани притисоци и предизвици да иновира и да ја подобрува својата ефективност и ефикасност. Ова го прави преку изнаоѓање на нови начини за подобрување на квалитетот во работењето, вклучувајќи ги и начините како да создаде визија за промените кои треба да се остварат, постојано унапредување на кадарот и подобрување на мотивацијата на вработените. Токуму работната посветеност/ангажираност и мотивациските фактори кои неа ја сочинуваат беа инспирација за ова емпириско истражување, спроведено во администрацијата на Република Македонија кое се обиде да ја поткрепи со аргументи тезата, дека посветеноста на вработените во социјалната админстрација е еден од клучните услови за поефективна социјална политика. Тезата поаѓа од постулатот дека унапредувањето на секој од овие мотивациски фактори е витално за напредокот на социјалната администрација и е услов за поефективни социјални политики. Во интерпретацијата на резултатите, тезата се осврнува на влијанието на секој од факторите кои го сочинуваат вкупниот индекс на работна посветеност, ги согледува клучните проблеми со кои се соочуваат вработените во социјалната администрација и предлага мерки за нивно надминување, во насока на подобрување на посветеноста на вработените во социјалната администрација, а со тоа и во ефективноста на социјалните политики во целина.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk