Прирачник за основање и развој на микропретпријатија на жени | ЦУП
Сподели

Прирачник за основање и развој на микропретпријатија на жени

Автор:

година: 2020

Основна цел на Прирачникот за основање и развој на микропретпријатија на жени (во натамошниот текст: прирачник) е да се воведат читателите во правната регулатива на Република Северна Македонија за започнување свој бизнис, како да стекнат статус на претприемачи преку отворање на микро и мали фирми во областите за кои самите би се определиле согласно нивната желба, можности и услови. Прирачникот опфаќа различни области важни за започнување и водење бизнис, што ќе им помогне на читателите да се запознаат со законските прописи и процедури кои ја регулираат оваа материја и ќе ги упати на натамошните чекори кои се неопходни за успешно и правилно работење. Прирачникот е поделен во 6 модули. Модулите се распоредени етапно да служат како чекори во запознавањето со одделни законски прописи и процедури за започнување на бизнис и водење на бизнис активностите за оние кои веќе имаат бизнис.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk