Ku shkojnë paratë e mia? | ЦУП
Сподели

Ku shkojnë paratë e mia?

година: 2017

Согласно Законот за буџетите, буџетот на единицата на локалната самоуправа претставува годишен план на приходите, другите приливи и одобрените средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотациите, буџетот на донациите, буџетот на заемите и буџетот на самофинансирачките активности. Приходите се приливи во општинскиот буџет кои се состојат од даночни, неданочни и капитални приходи, приходи од дотации, трансфери и приходи од донации, субвенции како и разни видови надоместоци за извршени услуги. Најголем процент на приливите во општинскиот буџет се од даноци (најзначајни се данокот на имот и данокот на доход), разни такси и надоместоци. Расходите претставуваат трошење на буџетските средства за различни намени/активности. Тие се издатоците кои се прават за финансирање на понудата на јавни добра остварена преку реализацијата на јавните приходи за намени од јавен интерес.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk