Каталог на услуги | ЦУП

Каталог на услуги

Јавна администрација

Сподели
Филтер

Поставен филтер (Вкупно резултати: 12)

Категорија: Јавна администрација
Отстрани го филтерот
Јавна администрација

Стандарди на испорака на услуги

Целта на програмата е учесниците да можат да изработуваат стандарди на испорака на услуги, со цел точно информирање на корисниците на услугите и дефинирање заложби на институцијата за нивото на квалитет на обезбедените услуги.

Јавна администрација

Подготовка на документи за политики

Програмата има за цел да ги зајакне вештините за подготовка на документи за политики на сите истражувачи. Ова се специфични документи кои не се исто што и опсежните истражувања и анализи кои стручњаците ги спроведуваат, туку се покуси прикази на наодите и заклучоците од спроведените истражувања, со најголем акцент на препораките за измени на политиките. Обуката ќе им помогне на учесниците преку практична работа да ги поминат чекорите на подготовка на документи за политики, односно практично ќе ги води низ процесот кој се стреми да резултира со промена на политиките според изложените аргументи.

Јавна администрација

Функции во јавниот сектор

Организацијата на институциите во јавниот сектор би требало да се заснова на функциите кои тие ги извршуваат согласно законските надлежности. Заради преиспитување на поставеноста на институциите и нивната внатрешна организација, ЦУП во соработка со МИОА подготви Методологија за функционална анализа, која се заснова на препознавањето на функциите. Ова се покажа и како најголем предизвик за сите институции, поради што е неопходно да се разјаснат карактеристиките на функциите и како и каде тие би требало да се реализираат. Препознавањето на функциите е основа и за идентификување на професиите кои се клучни за институциите, концентрацијата на расположливите ресурси, но и за воспоставување соодветни односи со другите институции заради поставување соодветни линии на отчетност. 

Јавна администрација

Стратешко планирање во јавната администрација

Целта на обуката е разбирање и практицирање на стратешкото планирање како една од клучните компентенции на раководствата на институтциите, кои се очекува да ги поседуваат. Стратегијата како алатка го определува правецот во кој организацијата/институцијата ќе се движи и ја воспставува визијата за промените

Учесниците за време на обуката се стекнуваат со практични вештини како да подготоват стратешки план согласно владините приоритети, низ ефективно водство, поефикасно оператино планирање и искористување на ресурсите и потенцијалот со кои располагаат.

Јавна администрација

Стратешко лидерство и вештини за креирање на политики

Целта на програмата Стратешко лидерство и вештини за креирање на политики е да се подобрат знаењето и вештините на вработените за стратешко лидерство и да се развијат вештини во администрацијата за  креирање на политики

Јавна администрација

Работилница за Висока раководна служба (Функционери) – управување и развој 2 ДЕЛ

Целта на оваа работилница е да се надоврзе на модулот 1 и да продолжи во поддршка на развојот и зајакнување на капацитетите на високото раководство во надоврзувајќи се на најновите согледувања и најдобрите практики во врска со нивната улога, обврски и за прашања кои се приоритетни за раководителите во јавниот сектор, давајќи можност за заедничко разгледување на начините за примена на тоа знаење во нивниот национален контекст.

Јавна администрација

Работилница за Висока раководна служба (Функционери) – управување и развој 1 ДЕЛ

Целта на оваа работилница е да се поддржи развојот и да се зајакнат капацитетите на највисокото раководство во јавната администрација,  надоврзувајќи се на најновите согледувања и најдобрите практики во врска со нивната улога, обврски и за прашања кои се приоритетни за раководителите во јавниот сектор.  

Јавна администрација

Систем на раководење и управување темелен на компетенции

Целта на програмата е учесниците да се запознаат со рамката на општите работни компетенции, кои се предностите при управување со систем заснован на компетенции и начинот на нивно идентификување и надградување кај вработените.

Јавна администрација

Проценка на влијание на регулативата - ПВР

Целта на програмата е учесниците да се запознаат со потенцијалните придобивки од подобра регулатива и предностите со изработка на проценка на влијание на регулативата.

Јавна администрација

Стандарди за управување со човечки ресурси

Целта на програмата е учесниците да ги препознаваат стандардите за управување со човечки ресурси како збир на добри практики произлезени од раководење со најдрагоцениот капитал со кој располагаат организациите – луѓето и нивниот потенцијал.

Јавна администрација

Методологија за спроведување на функционална анализа

Целта на програмата е учесниците да ја разберат Функционалната анализа како процес за добивање на реална и целосна слика на подготвеноста на институцијата на краток и среден рок да ги спроведе неопходните подобрувања за подобро вршење на нејзините основни функции. ФА треба да даде осврт на ефикасноста и ефективноста на извршувањето на работата и работните задачи во рамки на внатрешната поставеност, како и за дистрибуција на расположливите ресурси.

Јавна администрација

Буџетско партиципирање во ЕЛС

Буџетското партиципирање се користи со намера да се подобри праксата и учеството на локалните засегнати страни во процесот на локално буџетирање и да се зголеми ефикасноста на трошењето на општински пари. Исто така, процесот овозможува олеснување на учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално ниво во насока на  подобрување на локалната одговорност, квалитетот на локалните услуги и квалитетот на животот.

Целта на обуката е да се унапредат и прошират знаењата и вештините за вработените во локалните општини за предностите на буџетското партиципирање кои на овој начин ќе се здобијат со можноста да одговорат на потребите и барањата на граѓаните како и да го зголемат својот рејтинг во поглед на транспарентноста и оттчетноста и во едно да креираат буџет кој ќе биде наменет за потребите и согласно барањата на сите засегнати страни кои функционираат на територијата на нивната општина. Од друга страна, обуката ќе ја зголеми свеста кај граѓаните за тоа како општината работи и ги гради своите буџети и како се трошат јавните пари. Во едно им ја дава можноста на граѓаните да го дадат својот придонес и да се вклучат во процесот на буџетското партиципирање и со тоа индиректно да влијаат на зголемување на квалитетот на нивниот живот.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk