Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

Трета работилница за имплементирање на CAF моделот во Собранието на Република Северна Македонија

Дата: 01.02.2023

На 01 февруари 2023 година во просториите на Собранието на Република Северна Макеодниај тимот на ЦУП во соработка со работната група на Собранието ја оддржа третата средба во процесот на имплементирање на CAF моделот.

На оваа работилница се дискутираше и обработуваше критериумот „лидерство“ и заедно со работната група на Собранието ги идентификувавме слабите и јаките страни на институцијата во областа на овој критериум. 

CAF моделот е имплементиран во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ППП) спроведен од Националниот демократски институт, Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас Цивилис. Проектот е финансиски поддржан од Швајцарската Амбасада во Скопје.    

Учество на меѓународен форум за традиционални занаети

Дата: 22.01.2023

Од 18 до 19 јануари 2023, ЦУП беше дел од Меѓународниот форум за традиционални занаети во Шарџа (SITCF), организиран од Sharjah Institute of Heritage, под слоганот „Килим и текстил“ со учество од 18 земји. Форумот беше организиран во Sharjah Research Technology and Innovation Park и имаше за цел да направи кохезија на традиционалното и модерното. Овој форум беше посетен од бројни ученици и студенти кои можеа директно да се запознаат со културите и традициите на секоја од 18те земји учеснички. На овој начин се побуди креативноста кај младите да размислуваат како да го искористат и истовремено да го зачуваат културното наследство при креирањето на иновации. Институтот го потенцираше значењето на технолошкиот развој на земјата, но воедно беше изразена желбата тој да произлегува од традициите културата на земјите.

 

ЦУП, со поддршка од Кабинетот на претседателот на РСМ и амбасадата на РСМ во ОАЕ , ги претстави традиционалните текстилни изработки од Беровскиот крај и ги промовираше жените занаетчии кои се уште ја одржуваат во живот македонската традиција

Среќни празници!

Дата: 23.12.2022

Обука по деловен и дипломатски протокол и етикеција за вработените во Собранието на Република Северна Макеоднија

Дата: 14.12.2022

Од 13 до 14 декември 2022 година, во хотел Лимак, ЦУП во рамки на Програмата за парламентарна поддршка организираше обука по деловен и дипломатски протокол и етикеција за службениците во Собранието на Република Северна Макеоднија.

Обуката беше фасилитирана од страна на експерт од Академијата за протокол на Република Македонија и беа опфатени темите за:
- Правила на пресеанс и начини за справување со сивите зони во пресеансот
- Културните разлики во дипломатскиот протокол и избегнување на недоразбирања
- Трендови во интерниот и екстерниот протокол на ЕУ
- Правилно користење на знамиња и титулирање

Работилница за подготовка на ИКТ стратегија на Собранието на Република Северна Македонија

Дата: 13.12.2022

Во рамки на Програмата за парламентарна поддршка, ЦУП организираше работилница за подготвување на ИКТ стартегијата на Собранието на Република Северна Македонија. 

ИКТ стратегијата ќе биде изработена во текот на неколку месеци низ работилници, состаноци и фокус групи на засегнати страни.

Истата ќе биде изработена согласно стратешкиот план на Собранието, ќе биде развојна и ќе ги следи светските трендови во процесите на дигитализација со цел поголема ефикасност како и достапност на информации за граѓаните.

Обука во Собранието на Република Северна Македонија - Спроведување на обука од мала вредност- е-пазар v.s. оглас за јавна набавка

Дата: 06.12.2022

Во рамки на Програмата за парламентарна поддршка, спроведена од NDI North Macedonia, Центарот за управување со промени и институтот за демократија Социетас Цивилис а поддржана од Швајцарската Амбасада во Скопје, беше организирана обука за јавни набавки а претставник од Центарот за управување со промени на овој настан беше финансиската координаторка Весна Глигорова.

Обуката беше фасилитирана од професионалци од ИТ сферата и Бирото за јавни набавки (БЈН) на РСМ. 

На обуката учествуваа собраниските службеници и се обработуваа прашањата за разликите помеѓу е-пазарот и огласите за јавна набавка, како и предностите на дигиталната економија. Учесниците детално се запознаа со придобивките од купувањето преку е-пазарот и неговите основните концепти и функционалности. Членовите на собраниската служба стекнаа знаење за начинот на користење на е-пазарот, а во пракса беше прикажано како преку е-пазарот може да се спроведе набавка од мала вредност.

Клучните согласувања на настанот се движат во насока на тоа дека со воведувањето на електронскиот систем на јавни набавки од мала вредност се намалува времето на спроведување на постапката, лесно и едноставно администрирање, целосно автоматизирање на процесите, достапност на каталог на услуги. Што значи, се намалува административниот товар на институциите и се зајакнува нивната ефикасност. 

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка, дава поддршка на Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до октомври 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 15.10.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Подобрување на организациската структура на Патронажната Служба

Програмат на УНИЦЕФ во РСМ во периодот 2020-2025 се фокусира на политики релевантни на децата, примарно здравствени, социјална заштита и образование. Предложената соработка се вбројува во очекуваните резултати повразни со здравство. УНИЦЕФ детектираше дека  „во здравствениот секотр“ има недоволен акцент врз превентивната и примарната грижа и владата главно се фокусираше на градење болници, набавување на скапа опрема и имаше бенефит од  неправилни набавки. Придонесот на ЦУП ќе опфати aспекти поврзани со институционална организација и развој, развој на човечкиот капитал, поточно систематизација на работни позиции, опис на работни позиции и копетенции (општи и професионални) како и менаџмент на перформансите и проценки. Подобрено функционирање на Патронажната служба како дел од здравствениот сектор, значајно и индиректно ќе придонесе кон благосостојбата на децата во државта.  

Период: 01.11.2021 - 01.06.2022

Донатор:
УНИЦЕФ

Поддршка на реформи за управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk