Центар за управување со промени

Последни новости

Платформа за следење на предизборни ветувања odgovornavlada.mk

Дата: 26.04.2024

Центарот за управување со промени (ЦУП) во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“, кој е поддржан од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, ја изработи веб страницата www.odgovornavlada.mk, која во предизборниот период ќе има функција на платформа за следење на предизборни ветувања на политичките партии, додека после формирањето на владата ќе има функција на платформа за следење на реализацијата на ветувањата на Владата согласно официјалната програма за работа на владата.

Платформата во овој момент овозможува преглед на главните ветувањата во 11 одбрани области на следните коалиции/партии:

  • Коалиција „За европска иднина“
  • Коалиција „Твоја Македонија“
  • Коалиција „европски фронт“
  • Политичка партија ЛЕВИЦА
  • Коалиција ВЛЕН

Одговорна Влада има за цел да ги поттикнат граѓаните да ги прочитаат ветувањата кои политичките партии ги пласираат во нивните предизборни програми, така што платформата дава  брз и едноставен преглед на клучните ветувања, и да направат информирана одлука за кого ќе го дадат својот глас.

Одговорна Влада има е платформа која дава јасен преглед за тоа колку партиите имаат конкретни и мерливи ветувања, чија реализација во иднина може да се следи и дали воопшто ветувањата се реални.

Одговорна Влада има за цел има за цел да им помогне на граѓаните, граѓанските организации и медиумите активно да ги следат предизборните парламентарни програми на политичките партии, и што тие им ветуваат на граѓаните.

Одговорна Влада има за цел да ја мери испораката на резултати ветувања од победничката партија за информирање на граѓаните.

Одговорна Влада се стреми да го следи долгорочното работењето и развојот на државата, спроведувањето на владините политики, како и зајакнување на одговорноста од страна на Владата и политичките партии за (не)испорака на ветувања. Ова може да се постигне преку детално и активно следење на работењето на Влада.

Обука за претставници на централни институции - Практики на Обединетото Кралство за подобрување на испораката на резултати од страна на јавната администрација

Дата: 05.03.2024

На 4 и 5 март 2024 година, во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“, Центарот за управување со промени (ЦУП), организираше предавање за претставниците на централните институции во врска со испораката на резултати од планираните јавни политики, со акцент на добрите практики од Обединетото Кралство.

Имавме чест овие предавања да ги одржува Стив Бејти, поранешен вработен во единицата за следење на испорака на резултати при Кабинетот на Премиерот на Обединето Кралство, кој сподели вредни и практични искуства и знаења од неговото долгогодишно работно искуство.

Учесниците на обуките ќе можат сите стекнати знаења да ги применат во работењето на институциите и со тоа да ја подобрат испораката на резултати за граѓаните!

Предавањата беа организирани во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ е финансиран од UK International Development од страна на Владата на Обединетото Кралство преку British Embassy Skopje и е спроведен од Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Влада на Република Северна Македонија

Презентација на наоди од извештаи за следење на дискреционите овластувања на јавната администрација

Дата: 05.03.2024

На 4 март 2024 година, во просторите на Public Room во Скопје, пред претставници на јавниот, граѓанскиот и медиумскиот сектор, ги презентиравме наодите од нашите истражува преку кои ја следевме злоупотребата на дискреционите овластувања од страна на јавниот сектор.

Поточно, беа презентирани наодите на следните истражувања:

- Дискреционите овластувања на Општините https://shorturl.at/ajwMO

- Дискреционите овластувања на ДИК https://shorturl.at/hzKT1

Истражувањата покажуваат дека Општините и Државната изборна комисија трошат огромни суми од државниот буџет преку своите дискрециони овластувања.

Односно, истражувањето за дискреционите овластувања на Општините покажа дека општините трошат големи износи од парите на граѓаните по различни основи (спортски, културни, социјални и сл.) на физички и правни лица, без да имаат јасен основ и без никакво образложение. Ова истражување ги опфати општините Центар, Кисела Вода, Карпош и Кичево, а податоците беа анализирани од јавно достапните информации за временски период од 2019 до средината на 2023 година.

Истражувањето за дискреционите овластувања при финансирање на платено политичко рекламирање, покажа дека Државната изборна комисија (ДИК), доделува огромни суми од парите на граѓаните во недоволно уредена постапка согласно Изборниот законик и без таа постапка подобро да ја уреди со сопствен подзаконски акт.

Истражувањата се спроведени во рамки на проектот „Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација“ поддржан од National Endowment for Democrac

Обука за спроведување, мониторинг и евалуација на стратешки планови

Дата: 01.03.2024

Во рамки на серијата обуки за јавната администрација, ЦУП организираше две серии ан дводневни обуки за претставниците на централните институции (министерствата) во врска со процесите за спроведување, следење и евалуација на стартешките планови на институциите. 

Стртешкото планирање е многу важен дел од управувањето со јавниот сектор и поради тоа овој период ЦУП организира обуки за спорведување, мониторинг и евалуација на стратешките планови, за службениците од централните институции (министерствата).

Претставниците од повеќе министерства имаа можност заедно со експертите од областа на управување со стратешки планови и проектни циклуси да разменат мислења и научат нови вештини и техники.

Серијата на обуки за јавната администрација се организира во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ е финансиран од UK International Development од страна на Владата на Обединетото Кралство преку British Embassy Skopje и е спроведен од Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Влада на Република Северна Македонија

Обука за агилно управување со процеси и проектни циклуси

Дата: 21.02.2024

Во рамки на серијата обуки за јавната администрација, на 19 и 20 февруари 2024, Центарот за управување со промени (ЦУП) организираше обука на тема „Агилно управување на проекти“, на која претставниците од централните институции имаа можност да научат повеќе за управувањето со проектите, за тоа знаење да го пренесат во работата во институциите.

Крајната цел е подобра и поефикасна испорака на резултати за граѓаните и управување со процесите во рамки на централните институции.

Серијата на обуки за јавната администрација се организира во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ е финансиран од UK International Development од страна на Владата на Обединетото Кралство преку British Embassy Skopje и е спроведен од Центарот за управување со промени (ЦУП) во соработка со Влада на Република Северна Македонија

Работилница за Методологија за стратешко планирање

Дата: 28.11.2023

Работилницата за Методологија за стратешко планирање е дел од активностите кои имаат за цел да ги зајакнат документите кои ги уредуваат процесите на стартешко планирање.

Заедно со претставници од централните институции во текот на вчерашниот ден ги разгледувавме добрите пракси на државите од регионот и како позитивните примери може да ги примениме во нашиот национален систем за стратешко планирање.

Овој период заедно со претставници на институциите интензивно работиме на подобрување на документите кои го уредуваат системот на управување со јавните политики во нашата држава, како шо е стратешкото планирање, моделите на следење на јавните политики, координацијата на институциите.

Настанот е организиран во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ е финансиран од UK International Development од страна на Владата на Обединетото Кралство преку British Embassy Skopje и е спроведен од Центар за управување со промени - ЦУП / Center for Change Management во соработка со Влада на Република Северна Македонија

Проекти

Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација (втора фаза)

Проектот има за цел да го одржи доброто владеење на врвот на политичката агенда. Проектните интервенции се дизајнирани да ја анализираат моменталната состојба на работите во неколку области поврзани со отчетноста како еден од врвните приоритети во агендата на РЈА, како што се: подобрување на транспарентноста и отчетноста на јавните институции; одговорност за испорака на резултати и подобрување на надзорот на јавноста при спроведувањето на препораките од клучните институции и поголема ефикасност, ефективност и функционалност на институциите. Со оглед на тоа што одговорноста во модерната влада е клучна компонента на демократијата, продолжувањето на проектот ќе го задржи фокусот на принципите на добро владеење обезбедувајќи дека избраните функционери се одговорни за нивните постапки, особено за преземање структурни реформи и градење силна и ефикасна јавна администрација .

Период: 01.07.2023 - 30.06.2025

Донатор:
National Endowment for Democracy (NED)

Преосмислување на управувањето

Овој проект стреми да ја подобри координацијата и спроведувањето на владините политики, како и зајакнување на одговорноста од страна на институциите и да обезбеди севкупно поефективно функционирање на Владата. Ова може да се постигне преку воспоставени цврсти механизми за развој на политики засновани на докази, дефинирање на клучните индикатори за изведба (KPI) кои ќе се следат под координација на „Центар на Влада“, подобрени протоколи за внатрешна комуникација во рамките на назначената административна мрежа и ефективен систем на делегирање и одговорности. Еднакво важно е дека подоброто разбирање и свесност на граѓаните, медиумите и граѓанските организации за принципите на добро владеење ќе го зголеми притисокот врз владата да испорача поефективни политики со подобри резултати за граѓаните.

Конечно, подобреното владеење ќе ја зголеми отчетноста и транспарентноста на институциите и политичарите кон граѓаните на долг рок, со што ќе се ограничат можностите за корупција, политичко влијание и клиентелизам.

Затоа, општата цел на проектот е да создаде ефективни стандарди за управување и да го олесни процесот на синхронизирано планирање и спроведување на политиките засновани на докази.

Период: 15.12.2022 - 31.03.2025

Донатор:
Британска Амбасада во Скопје

Подобрување на организациската структура на Патронажната Служба

Програмат на УНИЦЕФ во РСМ во периодот 2020-2025 се фокусира на политики релевантни на децата, примарно здравствени, социјална заштита и образование. Предложената соработка се вбројува во очекуваните резултати повразни со здравство. УНИЦЕФ детектираше дека  „во здравствениот секотр“ има недоволен акцент врз превентивната и примарната грижа и владата главно се фокусираше на градење болници, набавување на скапа опрема и имаше бенефит од  неправилни набавки. Придонесот на ЦУП ќе опфати aспекти поврзани со институционална организација и развој, развој на човечкиот капитал, поточно систематизација на работни позиции, опис на работни позиции и копетенции (општи и професионални) како и менаџмент на перформансите и проценки. Подобрено функционирање на Патронажната служба како дел од здравствениот сектор, значајно и индиректно ќе придонесе кон благосостојбата на децата во државта.  

Период: 01.11.2021 - 01.06.2022

Донатор:
УНИЦЕФ

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на реформи за управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до октомври 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 15.10.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка, дава поддршка на Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Наши платформи

Платформа за следење на предизборни ветувања - odgovornavlada.mk

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk