] Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

Учество на регионална конференција „Tirana Connectivity Forum“

Дата: 28.09.2022

Координаторката за финансии во ЦУП Весна Глигорова, ја претставуваше организацијата на „Tirana Connectivity Forum“ кој се одржуваше од 26 до 28 септември 2022 година. 

На конференцијата се зборуваше за напредокот кој го направиле земјите од Балканот во поглед на железничката инфраструктура и транспортните коридори на Западен Балкан и значењето кое го имаат за развој на економиите.

Воедно, на настанот се зборуваше за одржливоста на граѓанското општетсво и неговиот придонес во одржувањето на институциите и доброто управување, како и подобрување на ефикасноста во креирањето на јавни политики.

Конференцијата беше организирана од страна на региналниот проект и платформа за поддршка и зајакнување на грашанското општетсв во државите од Западен Балкан „Smart Balkans“.

Конференција „Подобрување на системот за пристап до информации од јавен карактер“

Дата: 23.09.2022

На 23.09.2022 година, во хотел Панорамика, ЦУП ја организираше конференцијата „Подобрување на системот за пристап до информации од јавен карактер“. На конференцијата се зборуваше за проактивна транспарентност на институциите како предуслов за отчетност и борбата со корупцијата а транспаренстноста како нишка на демократските процеси.

Конференцијата е организирана во соработка со Заменичката на Претседателот на Влада задолжена за политики за добро владеење г-ѓа Славица Грковска и Агенција за заштита на право на слободен пристап до инфо. од јавен карактер а во рамки на проектот "Поттикнување на добро управување и реформи во јавната администрација" спроведен од ЦУП а поддржан од National Endowment for Democracy

Беше презентирана анализа на информациите кои граѓаните најчесто ги бараат преку механизмот за слободен пристап до информации од јавен карактер, кои беа поделени во 37 области. Воедно, присутните се запознаваат со нацрт Упатството за подобрување на транспарентноста на институциите од јавниот сектор изработено од ЦУП, чија финална верзија ќе биде за скоро јавно споделена на нашата веб страница www.cup.org.mk. 

Во рамки на конференцијата беа презентирани две панел дискусии, од кои првата со претставници на институциите а втората со претставници на граѓанскиот и академскиот сектор. На панелите беа презентирани добри пракси, досегашни резултати и можности за унапредување на системот за слободен пристп до информации од јавен карактер.

Конференција „Родовата еднаквост на работното место“

Дата: 21.09.2022

На 21 септември 2022 година во Кабинетот на Претседателот на Република северна Македонија, Центарот за управување со промени (ЦУП) ја организираше конференцијата „Родовата еднаквост на работното место“.

Во рамки на конференцијата се организираа две панел дискусии од кои едната со претставници на граѓанскиот сектор, кои ги споделија своите искуства на терен и резултат од спроведени истражувања. Додека втората панел дискусија беше составен аод претставници на бизнис секторот, кои зборуваа за корпоративните политики наосчени кон подобрување на родовата нееднаквост како и добри примери од странски компании, кои може лесно да бидат применети и кај нас. 

Извршната директорка на ЦУП ги презентираше постоечките информации во врска со родовата нееднаквост во нашата држава, кои го истакнаа фактот дека поголем број од жените се вброени во рамки на неактивното население, работејќи домашни обврски, што е често неплатена и невидлива работа. Во оваа насока, директорката го отвори прашањето за имплементирање на концептот на „економија на грижа“ во нашата држава, како еден од можните механизми за подобрување на состојбата со родовата еднаквост. 

Проектната координаторка во ЦУП Јасна Пајковска, ги презентираше резултатите од кратката анализа од испитувањето на мсилењето за родовата еднаквост на работното мест во нашата држава. Резулттаите покажаа дека потребно е компаниите да воведуваат државни и корпоративни политики кои се насочени кон флексибилно работно време, како начин за подобрување на родовата еднаквост во нашата држава.

Конференцијата е организирана во соработка со „Алијансата за родова еднаквост“, под покровителство на сопругата на Претседателот на РСМ г-ѓа Елизабета Ѓоргиевска а во рамки на проектот „Мерки за зајканување на женски бизниси по Ковид- 19“ финансиски поддржан од USAID North Macedonia и The Balkan Trust for Democracy.

Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше дел од панел дискусијата на UNDP MK , на тема „Дигитална демократија“

Дата: 16.09.2022

Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска беше дел од панел дискусијата на UNDP MK , на тема „Дигитална демократија“.

На настанот, директорката ги истакна релациите на дигитализацијата со процесите на добро управување во институциите, мобилизирање на јавноста и потребата од градење на капацитетите и знаењата за дигиталната писменост на населението, проследени со позитивни примери од праксата.

Погледнете го преносот од настанот и слушнете повеќе за дигитализацијата и демократските процеси во нашата држава

Обука за принципот ан еднаквост и недискриминација за вработените во јавниот сектор

Дата: 12.09.2022

Од 19 до 21 септември 2022, се одржа втора обука од серијата на обуки наменети за вработените во јавниот сектор од областа на недискриминацијата и принципот на еднаквост.

Учесниците на обуката доаѓаа од различни сектори (социјална заштита, образование, правда) што овозможи размена на знаења и искуства како и попрактично обработување на материјата на обуката. 

Обучувачите беа експерти од Институтот за човекови права во Скопје и на присутните им ја доближија материјата од повеќе аспекти, со што ги спремија во нивната секојдневна работа да можам да ги идентификуваат и адресираат проблемите поврзани со дискриминаторското однесување.

Обуките се спроведени во рамки на програмата на Министерство за труд и социјална политика за зајакнување на капацитетите на службите и службеничкте од јавниот сектор од страна на ЦУП со финансиска поддршка од OSCE Mission to Skopje

Обука за обучувачи за вработените во јавниот сектор на тема „Принцип на еднаквост и недискриминација“

Дата: 09.09.2022

Центарот за управување со промени (ЦУП) ги започна обуките од областа на недискриминацијата и принципот на еднаквост за вработените во институциите од јавниот сектор. 

Првата обука за обучувачи има за цел да ги спреми претставниците од јавниот сектор со соодветно знаење за практична примена на стандардите за недискриминација и еднаквост, кои понатаму ќе ги применуваат во секојдневното работење на институциите како и при испораката на јавните услуги за граѓаните.  

Обуките се спроведени во рамки на програмата на Министерство за труд и социјална политика за зајакнување на капацитетите на службите и службеничкте од јавниот сектор од страна на ЦУП со финансиска поддршка од OSCE Mission to Skopje.

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка дава поддршка Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до октомври 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 15.10.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Подобрување на организациската структура на Патронажната Служба

Програмат на УНИЦЕФ во РСМ во периодот 2020-2025 се фокусира на политики релевантни на децата, примарно здравствени, социјална заштита и образование. Предложената соработка се вбројува во очекуваните резултати повразни со здравство. УНИЦЕФ детектираше дека  „во здравствениот секотр“ има недоволен акцент врз превентивната и примарната грижа и владата главно се фокусираше на градење болници, набавување на скапа опрема и имаше бенефит од  неправилни набавки. Придонесот на ЦУП ќе опфати aспекти поврзани со институционална организација и развој, развој на човечкиот капитал, поточно систематизација на работни позиции, опис на работни позиции и копетенции (општи и професионални) како и менаџмент на перформансите и проценки. Подобрено функционирање на Патронажната служба како дел од здравствениот сектор, значајно и индиректно ќе придонесе кон благосостојбата на децата во државта.  

Период: 01.11.2021 - 01.06.2022

Донатор:
УНИЦЕФ

Поддршка на реформи за управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk