Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

Работна средба со државните секретари на Министерствата и генералниот секретар на Влада

Дата: 10.05.2023

На 10.09.2023 година, Центарот за управување со промени (ЦУП) организираше работна средба со државните секретари на Министерствата и Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија.

На средбата присутните беа запознаени со концептот на координација на јавните политики од страна на „Центар на Влада“ (еден коодинативен центар во рамките на извршната власт) и улогата на државните секретари во овие процеси.

Средбата беше фасилитирана од страна проектниот тим на ЦУП и Simon James експерт од кабинетот на Премиерот на Обединетото Кралство.

Концептот на управување од страна на „Центар на Влада“ беше претставен низ споредбен пристап и низ кои модалитети тоа го практикуваат различните држави, со посебен фокус на системот на Обединетото Кралство.

Беше истакната важната улога на државните секретари како мост помеѓу административното и политичко ниво во процесите на управување со јавните политики и нивниот однос и комуникација со министрите и замениците на министрите.

Присутните споделија искуства и практики од различните сектори во однос на процесите на стратешко и буџетско планирање, што беше одлична можност за взаемно учење.

Оваа средба е поттик за поинтензивна соработка во насока на воспоставување на еден координативен центар во рамки на извршната власт/Владата, како предуслов за секторски промени.

Средата беше организирана во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ спроведен од ЦУП во соработка со Владата на Република Северна Македонија а со поддршка на Владата на Обединетото Кралство преку Британската Амбасада во Скопје.

Работилница - Коориднирање на политиките од страна на „Центар на Влада“

Дата: 09.05.2023

На 09.05.2023 година, во хотел Холидеј Ин во Скопје, Центарот за управување со промени (ЦУП) организираше работилницата на тема „Координирање на политиките од страна на Центар на Влада“, за преку 50 претставници/службеници од 16 министерства и 2 секретаријати од секторите за стартешко и финансиско планирање.  

Учесниците имаа можност да ги слушнат позитивните практики на Владата на Обединетото Кралство за процесите на стратешко планирање и координирање на јавните политики, презентирани од експертот Simon James од Кабинетот на Премиерот на Обединетото Кралство.

Главниот фокус беше ставен на координацијата на јавните политики од страна на „Центар на Влада“, како концепт кој овозможува поефикасно и поефективно планирање и спроведување на јавните политики во насока на унапредување на животот на граѓаните.

Заедно ги дискутиравме предизвиците на македонскиот систем на стратешко планирање и координација на работата на централните институции наспроти праксата во Обединетото Кралство, рефлектирајќи што може да примениме во македонски контекст со цел да ги зајакнеме процесите.

ЦУП континуирано работи на унапредување на управувањето во јавниот сектор заради адресирање на потребите и испорака на резултати за граѓаните, а овој период посебен фокус е ставен на процесите на стратешко планирање.

Настанот е организиран во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ кој го спроведува Центарот за управување со промени во соработка со Влада на Република Северна Македонија и е поддржан од British Embassy Skopje.

Панел дискусија „Кои и како управуваат со институциите?“

Дата: 14.04.2023

На 13.04.2023 година, во хотел Хилтон, Центарот за управување со промени (ЦУП) организираше панел дискусија на која ги презентираше наодите од два истражувачки извештаи за лседење на институциите од јавниот сектор. Поточно, беа презентирани резултатите од извештајот за следење а управувачките структури во институциите од јавниот сектор и Извештај од следење на материјалното и финансиското работење во институциите од јавниот сектор. 

Истражувачките наодие беа презентирани од страна на Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска и истражувачот Југослав Ѓоргиевски. Фокус на извештаите беа раководствата на институциите, нивниот состав, работа и начин на избор како и составот, работата и начинот на избор на Управните и Надзорните одбори на институциите од јавниот сектор. Исто така, извештаите опфаќаат преку 250 институции од повеќе сектори (култура, образование, социјална заштита, јавни претпријатија, регулаторни тела, казнено-поправни установи, управни организации, трговски друштва во државна сопственост). 
Целосните извештаи може да ги прочитате на веб страницата на ЦУП во делот „публикации“. 

Вториот дел од настанот беше дискусија со претставници на институциите и граѓанскиот сектор. Односно говореа Заменичката на Претседателот на Владата задолжена за политики за политики за добро владеење Славица Грковска, Главниот државен ревизор Максим Ацевски, Претседателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска, Претседатлката на Транспаренси Интернешнел Македонија Слаѓана Тасева и Раководителот на центарот за добро управување при Институтот за демократија Социетас Цивилис Миша Поповиќ. 

Главниот државен ревизор изрази загриженост за начинот на кој се управува со институциите и посочи на улогата на надзорните и управните одбори и нивниот придонес кон т.н. лошо управување со институциите од јавниот сектор. 

Претставниците на граѓанскиот сектор изразија загриженост за начинот на избор на раководната структура и повторно беше истакната потребата од Законот за висока раководна служба, кој построго би ги регулирал процесите на избор на раководните лица во институциите од јавниот сектор.

Овие тврдења беа подкрепени со истражувачките наоди на ЦУП, кои преку конкретни бројки говорат за итноста од поодбрување на управувањето со јавните установи.  

Настанот е организиран во рамки на проектот „Поттикнување на добро управување и реформа на јавата администрација“ поддржан од National Endowment for Democracy.  

Панел дисксуија „Преосмислување на управувањето“

Дата: 13.04.2023

Во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ кој Центарот за управување со промени (ЦУП) го спроведува во соработка со Владата на Република Северна Макеоднија и со поддршка на Владата на Обединетото Кралство преку Британската Амбасада во Скопје, организиравме панел дискусија и работна сесија со службениците од секторите за стартешко планирање на ресорните министерства и секретаријатите. 

На панел дискусијата говорници беа Заменичката на Претседателот на Влада задолжена за политики за добро владеење Славица Грковска, Генералниот секретар на Владата Методија Димовски, Амбасадорот на Владата на Обединетото Кралство во Република Северна Македонија Н.Е. Метју Лосон и Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска. 

Говорите на панелистите се осврнаа на актуелните предизвици на Владата, не само политичките туку и технолошките. Се говореше за долгогодишната поддршка на Владата на Обединетото Кралство за пдообрување на процесите на добро управување и реформата на јавната администрација во РСМ и нивните заложби за понатамошната соработка со граѓанскиот сектор и институциите. 

Беше истакнато дека проектот „Подобрување на управувањето“ е важен и во контекст на евроспките интеграции, во смисла дека придонесува кон зајакнување на функционалните институции, кои брзо ќе се адаптираат на промените и ќе испорачуваат резултати за граѓаните.

Вториот дел од настанот беше посветен на службениците од секторите за стартешко планирање при министерствата и секретаријатите на Владата. Преку групни дискусии беа обработувани прашања поврзани со процесите на стратешко планирање со фокус на решенија за подобрување и зајакнување на ефикасноста на тие процеси. 
Прашањата кои беа обработени се однесуваа на подобрување на координацијата меѓу институциите на централно ниво, примена на конкретни индикатори при мерење на резултатите од имплементацијата на јавните политики, усогласување на стартешки приоритети, цели и мерки, и слични прашања поврзани за процесите на стартешко планирање. 

Работилница во Собранието на РСМ за имплементирање на CAF моделот

Дата: 14.03.2023

На 14 март 2023 година во просториите на Собранието на РСМ се одржа работилница за обработка на критериумот „Процеси“ како дел од критериумите на CAF моделот за замопроцена на работата на институцијата.

На работилницата работната група на Собранието ги идентификуавше силните и слабите страни во работењето и утврди конкретни предлог-мерки за подобрување на процесите во работењето на службата на институцијата, со крајна цел зајакнување на работата на Собранието.

CAF моделот се имплементира во рамки на проектот „Програма за парламентарна поддршка“ имплементиран од NDI North Macedonia, Институтот за демократија Societas Civilis и Центарот за управување со промени (ЦУП).

Основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики

Дата: 06.03.2023

Од 03 до 04 март 2023 година, во Ресурсен центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање во организација на Министерство за труд и социјална политика , ЦУП започна со спроведување на нов циклус обуки за вработените во јавниот сектор.

Започнавме со основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики фасилитирана од програмската координаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска и проектната координаторка на ЦУП Бранка Минчева Коцевска.

Зборувавме за циклусите на креирање на јавни политики, стратегии за застапување на родова еднаквост во тие процеси како и улогата на родовата статистика при креирањето на јавните политики.

Ресурсниот центар работи како дел од Министерство за труд и социјална политика поддржан од UN Women Skopje во рамки на проектот „Промовирање на родово одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“.

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Проекти

Подобрување на организациската структура на Патронажната Служба

Програмат на УНИЦЕФ во РСМ во периодот 2020-2025 се фокусира на политики релевантни на децата, примарно здравствени, социјална заштита и образование. Предложената соработка се вбројува во очекуваните резултати повразни со здравство. УНИЦЕФ детектираше дека  „во здравствениот секотр“ има недоволен акцент врз превентивната и примарната грижа и владата главно се фокусираше на градење болници, набавување на скапа опрема и имаше бенефит од  неправилни набавки. Придонесот на ЦУП ќе опфати aспекти поврзани со институционална организација и развој, развој на човечкиот капитал, поточно систематизација на работни позиции, опис на работни позиции и копетенции (општи и професионални) како и менаџмент на перформансите и проценки. Подобрено функционирање на Патронажната служба како дел од здравствениот сектор, значајно и индиректно ќе придонесе кон благосостојбата на децата во државта.  

Период: 01.11.2021 - 01.06.2022

Донатор:
УНИЦЕФ

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на реформи за управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до октомври 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 15.10.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка, дава поддршка на Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample