Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Повеќе за нас keyboard_arrow_right

Иницијативи

Ниту еден предизвик не е доволно голем доколку постои заедничка иницијатива

Поднеси и поддржи иницијативи keyboard_arrow_right

Последни новости

Работилница - Решенија за унпаредување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија

Дата: 01.09.2023

На 01.09.2023 година тимот на ЦУП продолжи со работилниците наменети за унапредување на процесите кои се уредени во Деловникот за работата на Владата на Република Северна Макеоднија.

Овие работилници се фасилитирани од извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска и програмската координаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска, со поддршка од правниот експерт Југослав Ѓоргиевски а главни учесници се претставници од Генералниот секретаријатна Владата. 

Во следниот период ЦУП ќе продолжи со одржување на работилници за темелно, квалитетно и системско унапредување на Деловникот на Владата.  

Работилницата е организирана во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ кој е спроведен од ЦУП во соработка со Владата а со поддршка од Британската Амбасада во Скопје. 

Работилница - Решенија за унпаредување на Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија

Дата: 25.08.2023

На 25.08.2023 година, тимот на ЦУП продолжи со работилниците за подобрување на одредбите од Деловникот на Владата на Република Северна Македонија. 

На работилницата, која беше фасилитирана од извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска и програмската коориднаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска, се развиваа низа предлог решенија за подобрување на Деловникот на Владата врз осова на проблемската анализа изработена на претходната работилница.

Предлог решенијата беа насочени кон зајакнување на ефискансоста на работењето на Владата, транспарентноста и отчетноста. За потребите на процесот на унапредување на Деловникот, ЦУП изработи споредебан анализа на начините на уредување на Деловниците на Владите во неколку европски држави како и споредбена анализа за начините на регулирање на стартешкото планирање, кои беа презентирани од проектната координаторка во ЦУП Нада Димитриевска. 

На работилницата активно учествуваа претставници од Генералниот Секретаријат кои проактивно 

Во следниот период ЦУП ќе продолжи со одржување на работилници за темелно, квалитетно и системско унапредување на Деловникот на Владата.  

Работилницата е организирана во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ кој е спроведен од ЦУП во соработка со Владата а со поддршка од Британската Амбасада во Скопје. 

Средба со Заменичката на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжена за политики за добро владеење Славица Грковска

Дата: 22.08.2023

На 22.08.2023 година Извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска и програмската координаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска одржаа информативна средба со Заменичката на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжена за политики за добро владеење Славица Грковска во врска со текот на проектот „Преосмислување на управувањето“.
На средбата се разговараше за: 
-    Резултатите од спроведената ПВР за системот за стратешко планирање, изработената споредбена анализа за националните системи за стратешко планирање, изработената анализа за потреби од обуки на вработените во јавниот сектор
-    Потенцијалните модели за уредување на системот за стратешко планирање и управување со јавните политики, резултатите 
-    Текот на работилниците за потенцијална измена на Деловникот на Владата
-    Идните планирани активности во рамки на проектот 
Поддршката од Заменичката на Претседателот на Владата задолжена за политики за добро владеење е многу важна за работата на ЦУП.

Работилница за проблемска анализа за процесите кои се уредени со Деловникот на Владата на РСМ

Дата: 18.08.2023

На 18.08.2023 година Центарот за управување со промени (ЦУП) во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ ја одржа првата работилница за изработка на проблемска анализа за процесите и процедурите кои ги уредуваат одредбите од Деловникот на Владата на Република Северна Македонија. Работилницата беше фасилитирана од извршната директорка на ЦУП Неда Малеска Сачмароска и програмската координаторка на ЦУП Искра Белчева Ристовска а учесници беа претставници од службата на Генералниот секретаријат на Владата и правни експерти. 
Дискусијата ги опфати скоро сите одредби на Деловникот и преку длабинска анализа присутните се осврнаа на дигитализација на процесите, зајакнување на ефикансоста на седниците на Владата, отчетноста на Министрите, зајакнување на транспарентноста, зајканување на следењето на стратегиите и програмите на Владата и Министерствата, регулирање на седници во воена и вонредна состојба, подобрување на работата на работните тела на Владата и законодавниот календар, како и усогласување со процесите на ЕУ интеграција и правото на ЕУ.  
Оваа работилница е само прва во низа наредни работилници кои ќе се фокусираат на подобрување на одредите на Деловникот на Владата со крајна цел зајакнување на процесите на управување со јавните политики. 
Работилницата е организирана во рамки на проектот „Преосмислување на управувањето“ спроведен од ЦУП во соработка со Владата на Република Северна Македонија а со поддршка од Владата на Обединетото Кралство преку Британската Амбасада во Скопје.

Воведна сесија за економија на грижа

Дата: 18.08.2023

Првата обука која ЦУП ја спроведе во рамки на проектот “Социо-економско јакнење на младите жени во Североисточен плански регион на РСМ” беше организирана во општина Ранковце. Целта на воведната обука беше да се запознаат жените од општината со областа на економија на грижа и поимите поврзани за бизнис моделирање. Учесничките беа информирани за влијанието и значењето на социјалното претприемништво врз благосостојбата на населението, екологијата и планетата. Дополнително, се говореше за позитивните меѓународни практики и примери кои можат да бидат имплементирани во нашите региони и кои ќе допринесат кон зајакнување на социо-економската состојба на младите во руралните средини. Имено во текот на воведната сесија се дискутираше за потребите од социјални услуги во општината и можностите на жените учеснички да започнат сопствен бизнис во областа на грижа согласно нивните вештини и знаења. Една од главните цели беше да се развијат иновативни идеи на бизнис модели кои ќе придонесат кон развој на женското претприемништво и воедно на економијата на грижа во општина Ранковце.

Презентација на извештај од следење на примената на принципот на соодветна и правична застапеност во институциите од јавниот сектор

Дата: 17.07.2023

На 17.07.2023 година во просториите на Public Room, беше одржана презентација на наодите од спроведеното следење на примената на „балансерот“ во процесите на вработување во институциите од јавниот сектор од страна на истражувачите и правни експерти проф. д-р Наталија Шикова и Југослав Ѓоргиевски.

 

Извештајот опфаќа преку 250 институции од јавниот сектор од различни области (образование, култура, социјална заштита, здравство, регулаторни тела, јавни претпријатија, управни организации и ср.), кои беа онтактирани преку барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, истражување на јавното мислење, споредбена анализа со други држави кои го делат истиот или сличен проблем како и препораки за подобрување на состојбите.

 

На презентацијата беа присутни претставници од централните државни институции и граѓанските организации и длабински беа дискутирани наодите од спроведеното истражување и препораките кои ги предлага истото.

Присутните како на главен проблем укажуваат на партизираноста на институциите т.е. јавната администрација што попречува постоење на мерит систем за вработување во јавниот сектор и аналогно на тоа правилно користење на „балансерот“ како алатка за постигнување на поправично општество.

 

Извештајот ќе биде објавен на нашата веб странава во наредните денови.

 

Извештајот и настанот се организирани во рамки на проектот „Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација“ поддржан од National Endowment for Democracy (NED).

Публикации

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики. Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Повеќе за нашите публикации keyboard_arrow_right

Проекти

Подобрување на организациската структура на Патронажната Служба

Програмат на УНИЦЕФ во РСМ во периодот 2020-2025 се фокусира на политики релевантни на децата, примарно здравствени, социјална заштита и образование. Предложената соработка се вбројува во очекуваните резултати повразни со здравство. УНИЦЕФ детектираше дека  „во здравствениот секотр“ има недоволен акцент врз превентивната и примарната грижа и владата главно се фокусираше на градење болници, набавување на скапа опрема и имаше бенефит од  неправилни набавки. Придонесот на ЦУП ќе опфати aспекти поврзани со институционална организација и развој, развој на човечкиот капитал, поточно систематизација на работни позиции, опис на работни позиции и копетенции (општи и професионални) како и менаџмент на перформансите и проценки. Подобрено функционирање на Патронажната служба како дел од здравствениот сектор, значајно и индиректно ќе придонесе кон благосостојбата на децата во државта.  

Период: 01.11.2021 - 01.06.2022

Донатор:
УНИЦЕФ

Дигитализација на услуги во образовниот сектор

Фокусот на овој проект ќе биде дополнително дигитализирање на услугите во образовниот сектор, кои често се користат и можат да имаат поголемо влијание и за корисниците и за МОН како давател на услуги. Проектот ќе опфати целосна дигитализација на овие услуги (достигнување на трансакциско ниво според одредниците на ЕУ), обезбедувајќи поддршка во реорганизирање на внатрешните процеси во МОН за овие услуги, градење на капацитети на администрацијата во МОН за администрирање на услугите и дизајнирање и испорака на промотивна кампања за мотивирање на релевантните групи на корисници  на е-услугите.

Период: 01.10.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на реформи за управување во Министерството за одбрана на Северна Македонија

Крајниот резултат на проектот ќе биде подобрување на ефективноста и ефикасноста на МО преку функционално управување со јавните набавки. Среднорочно и долгорочно, развиениот е-систем за управување со јавни набавки треба да овозможи навремено планирање и подготовка на набавки и успешна имплементација на тендерските постапки со стандардизирани документи, притоа минимизирајќи го ризикот од корупција и судир на интереси. Вистинскиот процес за јавни набавки го презема Бирото за јавни набавки, така што овој проект ќе го подобри планирањето и координацијата на набавките.

Период: 15.09.2021 - 31.03.2022

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Мерки за зајакнување на женски бизниси по Ковид-19

Проектот „Мерки за зајакнување на женски бизниси по КОВИД-19“ е насочен кон развој на женското претприемништво и спроведување на активности, изнаоѓање решенија и нудење предлог мерки за ревидирање на постоечките владини програми кои што се насочени кон деловниот сектор, со цел да се олеснат економските последици кои произлегоа од кризата COVID-19, со посебен фокус на поддршка на женското претприемништво.

Проектот се спроведува во три општини (Скопје, Охрид и Битола) од јули 2021 година и ќе трае до октомври 2022 година.

Главната цел на проектот е да се идентификуваат последиците и предизвиците со кои се соочиле жените претприемачки во услови на Ковид и да се обезбеди целосна поддршка во надминување на овие последици, унапредување на постоечките бизнис практики, воведување на нова технологија и дигитализација на процесите и политиките на управување. Идејата е да се обезбедат долгорочни решенија за раст и развој на женските бизниси и да се пренесат добри практики кај oстанатите бизниси погодени од Ковид кризата. За таа цел, ќе се работи со идентификувани 9 претпријатија во сопственост на жени, преку процес на осум месечно менторство од страна на експерти од повеќе области. 

Период: 15.07.2021 - 15.10.2022

Донатор:
The Balkan Trust for Democracy

Борба против дискриминацијата преку поддршка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Градење на силна и професионална Комисија, која ќе биде поддржана од силна и професионална стручна служба. Предуслов за ефективно делување на КСЗД не е само Законот за спречување и заштита од дискриминација, туку и функционирање на службата што обезбедува основна поддршка за работата на членовите. Активностите предвидени во првата година од проектот ќе придонесат за воспоставување соодветна организациска структура заснована на функционална анализа, развој на детални описи на работни места со јасно дефинирани цели и задачи, но исто така и неопходни основни и специфични компетенции, развој на јасни, прецизни и ефикасни работни процедури во врска со случаи на дискриминација, градење систем за собирање и анализа на податоци од областа на дискриминација, како и утврдување на алатките и механизмите преку кои ќе се споделуваат информации со јавноста и јавната свест во областа зајакнати. Активностите поврзани со градење и зајакнување на капацитетите на членовите на КСЗД и вработените во стручната служба, се предвидени во втората година од спроведувањето на проектот, ќе овозможат независна работа на институцијата со цел да се заштитат правата и слободите на граѓаните и ќе дадат активен придонес за градење еднакви можности и пристап до ресурси за сите.

Период: 01.06.2021 - 31.03.2023

Донатор:
Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Севрна Македонија за 2021 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период: 15.03.2021 - 30.06.2021

Донатор:
СИГМА- ОЕЦД

Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичкото минато во современ Западен Балкан

Проектот Вклучување на младите во конструктивен дијалог: Комунистичко минато во современ Западен Балкан е проект финансиран од Програмата Европа за граѓаните, Европско сеќавање.

Вклучува студенти, практичари и академици од Албанија, Македонија, Франција и Италија и има за цел да го поттикне националниот и транснационалниот младински активистички дијалог за одразот на минатите комунистички режими во современиот Западен Балкан (ЗБ).

Активностите на проектот предвидуваат различни тематски 4 работилници во 4 различни земји кои се занимаваат со темите што го рефлектираат минатиот комунистички режим (како што се правила, норми, права, практики и обичаи); националните идентитети и колективната меморија во проширената Европа; политичката култура и социјалните промени во посткомунистичката транзиција, завршувајќи со конференцијата што ќе се фокусира на посткомунизмот и демократијата во ЗБ.

Проектот е партнерство помеѓу Центарот за компаративни и меѓународни студии CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (од Албанија); Центар за управување со промени (од Северна Македонија); Patrimoine sans Frontières (PSF) (Франција) и PERIPLI -Culture e Società Euromediterranee (Италија)

 

Период: 01.02.2021 - 01.07.2022

Донатор:
Програмата Европа за граѓаните

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2022

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка, дава поддршка на Собранието на Република Северна Македонија во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка е имплементирана од Националниот демократски институт (НДИ), Центарот за управување со промени и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample