Центар за управување со промени

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Последни новости

Средба на ЦУП со министерката за труд и социјална политика

Дата: 12.01.2021

Со поддршка на Британската амбасада, заедно со Министерството за труд и социјална политика во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“, работиме на процесот на дигитализација на уписот на деца во градинките. Преку овој процес се овозможува електронско пријавување на дете во градинка, управување со листите на чекање при упис и брз увид на состојбата со исполнетост на капацитетите на градинките.

Тимот на ЦУП на обука за Design Thinking

Дата: 08.01.2021

Тимот на ЦУП успешно ја заврши обуката за Design Thinking методологијата, која во моментов е една од најпознатите методи ширум светот за редизајнирање на процеси. Со помош на Design Тhinking се создаваат нови иновативни продукти и услуги според потребите на корисниците.

Продолжуваме да инвестираме во човечкиот капитал.

Отпорноста и прилагодливоста на образовниот сектор во Република Северна Македонија

Дата: 23.12.2020

На денешната дебата на тема: Отпорноста и прилагодливоста на образовниот сектор во Република Северна Македонија, заедно со Министерката за образование и наука Мила Царовска и експертите Ник Морган од Шкотска и Сандра Кучина Софтиќ од Хрватска, разговаравме за тоа како земјите во Европа вклучувајќи ја и нашата земја, се справија со наглите промени во образовниот сектор, односно промената од кабинетска во онлајн настава. Ги споделивме досегашните искуства од спроведувањето на наставата на далечина кај нас како и во Шкотска и Хрватска, зборувавме за мислењата и искуствата на наставниците, родителите и учениците, кои се дел од целиот процес и се согласивме за тоа колку е важна дигиталната писменост и на кое ниво се наоѓа кај нас, а на кое во поразвиените земји. 
Неопходно е модернизирање односно дигитализирање на образованието во сите сегменти и во делот на услугите, како и реформи кои ќе создадат лесно прилагодлив наставен процес во време на криза.

Дебатата е поддржана од Европската Унија и програмата Цивика Мобилитас

Модернизација и интеграција на националниот образовен систем преку дигитализирање на услугите за граѓаните

Дата: 13.12.2020

Процесот на дигитализација на образованието како една од приоритетните цели во програмските определби на Владата и Министерството за образование и наука со цел модернизација и интеграција на националниот образовен систем во европскиот образовен простор, меѓу другото подразбира и дигитализација на услугите кои им се нудат граѓаните.

Во таа насока, МОН подготви акциски план кој предвидува промена на начинот и поедноставување на постапките преку кои граѓаните можат да се обратат за да добијат одредена услуга со цел остварување на одредено право.

Првите резултати на проектот на ЦУП за дигитализација во јавниот сектор се електронски услуги преку кои ќе може да се поднесува барање за нострификација и еквиваленција на образовни квалификации стекнати надвор од Република Северна Македонија. Изработениот позадински софтвер овозможува електронско водење и решавање на предметите од страна на комисиите во Министерството за образование и наука. 

Кон електронските услуги може да се пристапи преку Националниот портал за е-услуги www.uslugi.gov.mk, со едноставно пребарување.

Услугата е изработена во рамки на проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а имплементиран од Центарот за управување со промени.

Интеграцијата на услугите на порталот uslugi.gov.mk беше извршена во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација.

Фокус група во рамки на проектот „Развој на програма за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката“

Дата: 04.12.2020

Во рамки на проектот „Развој на програма за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката“, организиравме фокус група, чија цел беше да се пристапи до нивото на свесност за планираните реформи во енергетската област и да се идентификуваат специфичните проблеми што можат да се појават при спроведувањето на реформите, особено со „Зелената агенда“ што предвидува радикален премин конвенционални извори на енергија. Резултатите од фокус групата ќе се користат во процесот на ажурирање на Стратегијата и значително во развојот на комуникациската стратегија со цел да се дефинира комуникацискиот пристап кон различните целни групи.
 
На фокус-групата присуствуваа граѓански организации кои работат во областа на енергетиката и заштитата на животната средина и организации кои претставуваат различни целни групи граѓани поврзани со родовата еднаквост и социјалната инклузија.
 
Фокус-групата беше спроведена преку Интернет, на платформата ЗООМ. Интернет-платформата Sli.do беше искористена за поттикнување на интеракција во позадина за дополнителна интеракција, како што се анкети и прашања, прашања и одговори, коментари итн.

Проектот „Развој на програма за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката“ е финансиран од Британската амбасада Скопје преку Фондот за добро управување (GGF), со цел да се даде поддршка на Владата во изработка на квалитетна, структурирана и издржана Програма за имплементација, која ќе го адресира „зеленото сценарио“, кое ја претставува најтрансформативната опција во Стратегија, насочена кон користење обновливи извори на енергија со позитивен ефект врз животната средина.

Проектот е предводен од меѓународната компанија Tetra Tech, додека проектниот тим е предводен од Public Administration International - PAI во соработка со технички експерти од Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) и Центарот за управување со промени.

Кампањата: Ноември- месец на дискусии за јавните услуги успешно заврши

Дата: 30.11.2020

Успешно ја завршивме кампањата „Ноември- месец на дискусии за јавните услуги“. Заедно со партнерските организации, спроведовме истражувања за јавните услуги на централно и локално ниво.  Целта на овие дискусии е да дадеме преглед на сите идентификувани проблеми пред носителите на одлуки и јавните институции, наоди, но и препораки од истражувачите за подобрување на испораката на услугите во повеќе одбрани општествени сфери. Препораките даваат основа за почетни чекори за подобрување на дел од анализираните услуги, а пред тоа и за отворање јавна дискусија за модернизација на услугите за граѓаните. Собранието има обврска да врши надзор на работата на јавните институции од функционален, финансиски и од аспект на реализација на зацртаните реформи, па оттука и на испораката на услугите кон корисниците, а основа за надзорните расправи можат да бидат податоците и информациите од граѓанските организации. Ваквата синергија претставува не само модерен начин на широко вклучување на граѓаните во креирање и следење политики, туку и заедничко засилено влијание за спроведување на реформи во корист на граѓаните.

 

Граѓаните имаат бројни проблеми при комуникацијата и добивањето услуги од институциите на секојдневно ниво. Иако се генерално задоволни од испораката на услугите од институциите на јавниот сектор, сепак во подлабок разговор и при подетална анализа, проблемите се присутни секаде, и на централно и на локално ниво, и се однесуваат на различни аспекти од услугите:

 • Информации за услугите кои не се целосни и го одолговлекуваат добивањето на услугата,
 • Квалитетот на услугата кој се одразува во квалитетот на документите, стручното постапување на службениците и почитувањето на пропишаната постапка,
 • Нетранспарентност во работата,
 • Човечки фактор, грешка,
 • Нееднаков третман на корисниците на услугите по различни основи,
 • Апсурдни недостатоци во системот и
 • Отсуство на слух за потребите на граѓаните.

 

Збирни препораки за подобрување на јавните услуги:

 

 • Подобрување на достапноста на информациите за услугите, но и на нивно усогласување на сите можни места на кои се достапни.
 • Објавување на сите услуги на единствената вебстраница предвидена како извор на информации за услугите за граѓаните – порталот www.uslugi.gov.mk и нивна дигитална испорака.
 • Јакнење на капацитетите на вработените кои работат на директна испорака на услугите за граѓаните, пред сè преку континуирани обуки.
 • Поголема дигитализација на постапките во јавниот сектор неминовно ќе го зголемат квалитетот на услугите поради тоа што ќе се исклучи дел од можноста за човечка грешка. Дигитализацијата еднакво ќе доведе и до поголема брзина и ефикасност во работата
 • Вклучување на граѓаните во дизајнот на услугите кои тие самите ги користат
 • Отворање на широки дебати во јавноста за проблемите со јавните услуги, кои би ги вклучиле корисниците и надлежните институции за заедно да изнајдат соодветни решенија, пред сè во интерес и корист на граѓаните.

 

Кампањата беше организирана во рамки на програмата: „Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието“, поддржана од Европската Унија и програмата Цивика мобилитас, која има генерална цел да поттикне дебата во јавноста за подобрување на квалитетот на јавните услуги кои најчесто ги користат граѓаните.

 

Извештаите од истражувањата за јавните услуги спроведени од граѓанските организации можете да ги најдете на следниот линк:  https://bit.ly/3qqLJxS

 

 

Проекти

Проекти

Програма за парламентарна поддршка

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање

Повеќе...
Новости

Новости

Средба на ЦУП со министерката за труд и социјална политика

Тимот на ЦУП на обука за Design Thinking

Отпорноста и прилагодливоста на образовниот сектор во Република Северна Македонија

Повеќе...
Публикации

Публикации

Повеќе...
Повици

Повици

Во моментов не постојат активни повици.

Повеќе...

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики.
Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка ќе го поддржи Собранието на Република Северна Македонија (Собранието) во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка ќе биде имплементирана од Центарот за управување со промени (ЦУП), Националниот демократски институт (НДИ) и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2021

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање

Со враќањето на јавната администрација во физичките канцеларии за време на кризата, итно треба да се изготват протоколи кои ја осигуруваат безбедноста на вработените, организацијата на работата и продолжување на далечинското извршување на одредени работни процеси. Согласно новонастанатата ситуација, ќе се даде поддршка на понатамошната дигитализација во јавниот сектор, преку измена на релевантната законска рамка кои подобро ја подготвуваат администрацијата во случај на периодични пандемии или идни кризи. Ќе бидат изработени нови процедури за дигитална работа за избрани централни институции и ќе се спроведе анализа на потребите на овие институции за да се обезбеди непречена транзиција кон дигитална работа со список на приоритети и временски рамки за овозможување на дигиталните процеси. За институциите ќе биде утврден моделот на дигитално споделување на документи и датотеки кои произлегуваат од нивната работа, а тој модел ќе биде потоа мултиплициран во други централни институции.

Во рамките на проектот ќе бидат развиени неколку важни електронски услуги кои често се користат во животниот век на граѓанинот, како што се електронски упис во детска градинка, упис во основно училиште, конкурси за стипендии на ученици и студенти и нострификација на странски дипломи. Развојот на електронски услуги ќе придонесе за обезбедување поквалитетни и поедноставни услуги за граѓаните, како и намалување на физичките контакти со администрацијата во текот на кризата.

Период: 01.09.2020 - 31.03.2021

Донатор:
Влада на Обединето Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Градење на позелена и побезбедна иднина за Северна Македонија - Поддршка за развој на програмата за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката 2040 година

Фокусот на проектот е да се ревидира Националната стратегија за развој на енергетиката 2040 во согласност со редефинираната економска состојба како резултат на глобалната пандемија и понатамошното развивање на програмата за имплементација која ќе ја операционализира стратегијата во почетниот петгодишен период. Планот за имплементација на Стратегијата исто така ќе вклучи аспекти поврзани со политики и мерки кои ќе ги инкорпорираат прашањата на родова еднаквост и социјална инклузија.

Стратегијата има за цел усогласување кон политиките на ЕУ и обезбедување на потребната платформа за модернизација и трансформација на енергетскиот сектор во согласност со енергетските трендови на ЕУ. Ова ќе придонесе за зголемен пристап, интеграција и достапност на енергетските услуги, намалување на загадувањето и зголемено учество на приватниот сектор, земајќи ги предвид потенцијалот за развој на Северна Македонија.

Во рамки на проектот ќе биде развиен сеопфатен план за комуникација за Стратегијата за развој на енегетиката, односно т.н. зелено сценарио, и за петгодишната програма за имплементација со помош на која ќе се пренесе долгорочната посветеност на земјата кон енергетските реформи, при тоа градејќи доверба меѓу засегнатите страни и граѓаните.

Период: 09.11.2020 - 31.03.2021

Донатор:
Британската амбасада Скопје преку Фондот за добро управување (GGF).

Работна програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието

Испораката на услуги на граѓаните е суштината на работата на повеќето владини институции. Обврските како плаќање данок, обновување на возачките дозволи, запишувањето во училиштата и аплицирањето за бенефиции, се дел од интеракциите што граѓаните ги имаат со Владата. Подобрувањето на пристапноста на јавните услуги до сите групи граѓани, вклучително и ранливите групи (маргинализираните групи, етничките малцинства, лицата со инвалидитет) е клучно во градењето доверба во владата и спроведувањето на неопходните структурни реформи во согласност со стандардите на ЕУ.

Фокусот на оваа програма ќе биде ставен на овие услуги поврзани со животни настани, поточно 118 услуги што се однесуваат на разни животни настани, категоризирани во осум области:
- Начин и постапка за започнување бизнис 
- Семејство 
- Вработување 
- Учење / студирање 
- Поведување на прекршочна постапка 
- Општа деловна постапка 
- Преместување (на пример, промена на лични документи, добивање информации за јавни услуги на местото на преместување, како што се училишта, болници).

Активностите во работната програма за подобрување на јавните услуги во голема мерка опфаќаат зајакнување на капацитетите на ГО за зачувување на интересите на граѓаните и нивните основни права, со што се придонесува за еден од столбовите на современите демократии - одговорна, транспарентна, партиципативна, инклузивна и ефикасна јавна администрација со висок квалитет на испорака на услуги за граѓаните. Работната програма предвидува партиципативен процес, воден од ЦУП во тесна соработка со мрежите на граѓанските организации и надлежните институции со цел да се идентификуваат мерките на политики за да се обезбеди пристап за сите граѓани кон подобри, побезбедни и поефикасни услуги.

Период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Донатор:
Европска Унија

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk