] Center for Change Management

Center for Change Management

About us

Center for Change management is a nonprofit, nongovernmental organization that promotes understanding and nonviolent social change. The organization focuses on soft measures and policies that help various entities accept changes in society as normal situations and turn them into positive outcomes. The organization believes that strengthening the capacity of public administration, civil society, business community, euro - integration and investment in people are the main agents of change in society.

More about us keyboard_arrow_right

Initiatives

No challenge is big enough if there is a common initiative

Submit and support initiatives keyboard_arrow_right

Latest news

OPINION OF GROUP CIVITAX ON THE PROPOSED TAX REFORM IN NORTH MACEDONIA

Date: 12.08.2022

Министерството за финансии објави неколку важни промени во даночниот систем, со намера поголем дел од нив да почнат да се применуваат почнувајќи од 1 јануари 2023 година. Групата ЦИВИТАКС, основана во 2018 година, како неформална група од 14 основачки и 29 придружни влијателни граѓански организации и физички лица, се произнесува со следниот генерален став.

Граѓанските организации обединети во групата ЦИВИТАКС во неколку прилики, а и преку Блупринтот од 2016 година, укажуваа дека не се исцрпени внатрешните јавни извори за поголема ефикасност и ефективност со управувањето на јавните ресурси на државата, односно во рационализацијата на расходната страна на буџетот на државата.

Впрочем, тоа е потврдено и со загубени 23 милиони евра буџетски средства од страна на извршната власт, како и дополнителни 108 милиони евра за дополнителни трошоци и непредвидени работи поради неефикасно и неефективно работење и од последните извештаи на Државниот завод за ревизија само во последниот месец:

 • Ревизијата на успешност на мерките за поддршка од кризата предизвикана од Ковид-19, меѓу другото, укажува дека поради недостиг од контрола врз државните институции како и неефикасност во реализирање на целите, во буџетските приходи се „загубени“ 23 милиони евра.
 • Ревизијата на успешност пак на задолжувањето на субјектите од јавниот сектор јасно покажува дека во управувањето со јавните инвестиции: „… отсуствува системска правна рамка, постапки и процедури, надлежни институции и дефинирани индикатори за систем за мониторинг и надзор на спроведувањето на јавните инвестиции…“, и неефикасноста и неефективноста се потврдува со немање целосна слика и системски пристап, значајни отстапувања, застој, како и недостиг од аналитички пристап. Од ваквите проекти, ревизијата утврдила дополнителни трошоци за провизии и камати од 58 милиони евра, како други 40 милиони евра за непредвидени и дополнителни работи.

 

НАЈАВЕНИТЕ „ДАНОЧНИ РЕФОРМИ“, СЕ ПОБЛИСКУ ДО ДЕФИНИЦИЈАТА НА АД-ХОК МЕРКИ НАЈВЕРОЈАТНО ПОТТИКНАТИ ОД НУЖНОСТ, НО НЕ И ОД ЖЕЛБА ЗА РЕФОРМИ

Граѓаните очекуваат најпрво да добијат подобрени и поквалитетни јавни услуги, транспарентен и отчетен систем, со јасни, издржани и предвидливи долгорочни политики пред да се соочат со даночни измени кои се базираат повторно на ад-хок и не-системски чекориИстражувањата за даночна одговорност на Центарот за Економски Анализи – ЦЕА, членка на Групата ЦИВИТАКС, покажаа дека даночните обврзници во Северна Македонија не сакаат да ја гледаат својата врска со државата како жртва и принуда од страна на предаторот/држава, туку како процес на размена од заеднички интерес.

Граѓаните сакаат да се чувствуваат повеќе како корисници на услуги отколку како гласачи. Чувството за злоупотреба на средствата на обврзниците од страна на властите влијае негативно врз степенот на даночниот морал како одговор на перцепцијата за неодговорно трошење на даночните средства и се одразува во низок степен на доверба во институциите. Даночните обврзници во најголем дел немаат доверба во државните институции и сметаат дека доколку би плаќале повисоки даноци истите само може да бидат злоупотребени, а не и дека ќе бидат инвестирани во подобрен квалитет на јавните услуги.

И, конечно, најавените „даночни реформи“, се поблиску до дефиницијата на ад-хок мерки најверојатно поттикнати од фискална нужност, но не и од желба за реформи, бидејќи не се базираат на економски и финансиски анализи кои се транспарентни и стратешки врамени кои ќе обезбедат предвидливост за сите засегнати страни. Овие ткн. „даночни реформи“ се фокусираат и се базираат само на зголемување на даночна база заради фискални цели. Даночни реформи се повеќе од прибирање на приходи во централниот буџет. Даночни реформи треба да бидат најмалку заради фискален ефект, а повеќе за: ефикасен и еднаков третман на економски оператори, обезбедување на еднаков даночен товар на даночните обврзници и отстранување на пазарни девијации, јасно дефинирање на даночни цели, стабилност и предвиливост на даночниот систем, јасно кодифициран административен даночен систем во законската и подзаконската регулатива кој овозможува максимизирање за усогласување со даночната регулатива од страна на даночните обврзници, јасна поврзаност на даночниот систем со фискалните, економските и социјалните цели во државата, итн.

Оттука, Група ЦИВИТАКС укажува на недоследности, недоречености, нетранспарентност и недостаток на стратешки пристап за да навистина се влезе во даночни реформи.

 

НЕДОСТАСУВА КОНСУЛТАЦИЈА СО ЦЕЛОСНИ И ИСТОВРЕМЕНО-ДОСТАПНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СИТЕ

Даночните измени, од кои дел имплицираат важни промени во даночниот систем, не се објавени официјално, туку во јавноста проциркулира презентација која Министерството за финансии ја користело на досега-изведените средби со бизнис секторот. Граѓанскиот сектор, како важен чинител во процесите на реформи на јавните финансии и особено во делот на зголемување на транспарентноста и отчетноста на носителите на политиките, остро протестира што Министерството за финансии инклузивноста ја сведува на целно, дозирано и постепено лиферување информации, со потенцијално разногласие помеѓу она што е напишано во споделената презентација и впечатокот кој може да се стекне од интервјуата на министерот.

Земајќи го предвид ова, Групата ЦИВИТАКС се произнесува околу предложените даночни измени, групирани во неколку точки.

 

ОПШТЕСТВЕН КОНСЕНЗУС ЗА ПОГОЛЕМИ И ПОШИРОКООПФАТНИ ДАНОЦИ

 1. Според проценките на домашната експертска јавност и меѓународните финансиски институции, сивата економија во Северна Македонија изнесува од 25% до 40% од БДП. Истражувањата за сивата економија од Finance Think – Институт за економски истражувања и политики, членка на Групата ЦИВИТАКС, даваат проценка за поконзервативен но се’ уште висок удел на сивата економија од 23.2% во 2020 година. Дури и да се земе тој процент, сивата економија изнесува околу 2.5 милијарди евра, на која ако се земат предвид сегашните даночни оптоварувања, се доаѓа до износ од околу 650 милиони евра годишно кои треба да се слеат во државниот буџет, но не се слеваат затоа што државата не успева во борбата со сивата економија.

Притоа, Стратегијата за формализација на сивата економија 2018-2022 има стагнантен или никаков прогрес, дури и за повеќето од мерките не постои податок дека тие се отпочнати да се спроведуваат и, се’ вкупно, нема владин документ-извештај кој демонстрира кој е напредокот во борбата со сивата економија. Тоа не’ враќа во периодот од пред 5 години, кога јавната дебата укажуваше дека за да може државата да премине кои поголеми и пошироки даночни зафаќања, неопходно е да се покажат резултати од борбата со сивата економија. Оттука, Групата ЦИВИТАКС бара Владата да елаборира за напредокот во борбата со сивата економија, во смисла на остварени резултати, пред да може квалитетно да се дискутира за какви било даночни измени.

 1. Поврзано со борбата со сивата економија, даночните измени предлагаат консолидација на даночните ослободувања во законите за данок на личен доход, за ДДВ и за добивка, промена која Групата ЦИВИТАКС генерално ја поддржува.
 2. Групата ЦИВИТАКС остро се спротивставува на намерата да се воведат придонеси на договори за привремено и повремено вршење работа, од повеќе причини.
  1. Прво, Владата на Груевски во 2015 година воведе придонеси на вакви договори, кои беа иницијална каписла на протестите и периодот којшто следеше, по што Владата ја поништи промената по шестмесечна примена. Сегашната намера да се воведат придонеси на договорите за привремено и повремено вршење работа е решение кои припаѓа на друго време во кое и сегашната владејачка партија, а тогашна опозиција, истото го напаѓаше и критикуваше.
  2. Второ, во 2019 година, Групата ЦИВИТАКС работеше со Министерството за финансии и Управата за јавни приходи за создавање Водич за подобро информирање на физичките лица за данокот на додадена вредност (линк од УЈП), според кој надоместоците од договорите за привремено и повремено вршење работа се сметаат за промет од давање услуги и влегуваат во пресметката на прагот за ДДВ. Со сегашната намера за определување придонеси на овие договори, третманот на надоместокот се менува од промет од извршени услуги во приход од работа. Ваквото произволно и паушално менување на правниот (и даночниот) третман на надоместоците од договорите за привремено и повремено вршење работа е сериозно удирање по правните темели и флагрантно поткопување на владеењето на правото.
  3. Трето, без анализа на тоа кои се лицата кои вршат привремена и повремена работа, дејноста во која тоа го прават, нивниот профил и сл., секое решение е однапред осудено на малверзации и, во крајна линија, неможност за имплементација.

Оттука, Групата ЦИВИТАКС не прифаќа воведување придонеси на надомест од повремена и привремена работа и обидот го смета за флагрантно поткопување на владеењето на правото во Северна Македонија.

 1. Групата ЦИВИТАКС го поздравува отстранувањето на прагот за неплаќање социјални придонеси на доходот од вработување, што беше наше барање од ноември 2018 година.
 2. Групата ЦИВИТАКС ја поздравува дебатата за прогресивниот данок на личен доход. Ставот на Групата ЦИВИТАКС е дека во перспектива Северна Македонија треба да цели кон одредена прогресивност кај доходите на граѓаните и компаниите, меѓутоа оваа дебата треба да се отвори многу порано, најмалку на почетокот на годината, да трае, со вклученост на засегнатите страни и граѓанското општество, до постигнување целосно прифатливо решение. Притоа, инсистирање на решение за прогресивен данок на доход во услови на повеќекратна криза, во овој период во која земји како Шпанија и Полска воведуваат дополнителен данок на екстра-профитабилни дејности кои таквите профити ги оствариле во време на криза, е најблаго речено поразително за носителите на политиките.

 

Покрај ова, нашиот став изнесен во ноември 2018 година, пренесен подолу, останува непроменет, што само потврдува дека во периодот измеѓу, не настанале промени кои ќе овозможат пошироко прифаќање на било какви даночни измени.

 

ОПШТЕСТВЕН КОНСЕНЗУС ЗА ТРОШЕЊЕТО НА НАРОДНИТЕ ПАРИ

 1. Владата мора да поработи на ефикасноста на расходната страна на буџетот, на зголемена одговорност и отчетност, на зголемување на казнивоста на злоупотреба од висока корупција и целосно одробување на државата, како што е елаборирано од почетокот на овој став. Групата ЦИВИТАКС очекуваше демонстрирање резултати во оваа насока.
 2. Владата мора да работи на намалување на нејзината улога на пазарите за да остави средствата да бидат ефикасно алоцирани од економските оператори. Разните субвенции може да бидат од краткорочен карактер и не смеат да бидат трајна определба бидејќи на тој начин се нарушува ефикасноста на пазарната економија, се преферираат неефикасни пазарни оператори, се дискриминираат оператори кои можат да се соочат со пазарните сили, поради што, на крајот и ефикасните и неефикасните оператори завршуваат неуспешно. Групата ЦИВИТАКС ја повикува Владата недвосмислено да го искаже својот став во однос на субвенционирањата, и особено оние кои зафаќаат големи буџетски средства, пред да премине кон дополнителни даночни зафаќања.
 3. Владата мора да го намали бројот на регулаторните тела и разни буџетски корисници од прва линија кои не ја извршуваат функцијата за која постојат и ќе мора да го консолидира обемот на јавниот сектор. Владата мора да го намали државниот апарат и мора да ја зголеми ефикасноста на јавната администрација до степен кога мора да има и отпуштања на оние кои не можат да ги совладаат потребните вештини и знаења за да одговорат на потребите на граѓаните.

 

Основачки членки на Група ЦИВИТАКС кои во краток рок дадоа согласност:

 1. Центар за економски анализи
 2. Finance Think – Институт за економски истражувања и политики
 3. Центар за даночна политика
 4. Институт за општествени и хуманистички науки
 5. Фондација Отворено општество – Македонија
 6. Транспаренси Интернешнл – Македонија
 7. Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 8. Евротинк – Институт за европски стратегии
 9. Центар за управување со промени

FacebookTwitterLinkedIn

Final event of the project "Women power measures against Covid-19 consequences"

Date: 18.07.2022

On July 15 and 16, 2022, CUP organized a final event to mark the end of the project  "Women power measures against Covid-19 consequences", which was composed of three parts.

The first part was a conference that was opened by the wife of the President of the RSM, Mrs. Elizabeta Gjorgievska, the Executive Director of the CUP, Mrs. Neda Maleska Sachmaroska, the project coordinator in the CCM, Ms. Jasna Pajkovska, the representative of the USAID North Macedonia office. Mr. James Stain and the Mayor of Ohrid Municipality, Mr. Kiril Petsakov. Within the framework of the conference, two panel discussions were organized, one of which is on the topic of "presentation of project results" and the other on the topic of "proposal policies for the development of female entrepreneurship". Within the panels, female entrepreneurs participating in the mentoring program will have the opportunity to share their experiences.

After the end of the conference part, the second part of the final event followed - a bazaar of women artisans on the main square in Ohird. Visitors to the bazaar saw the unique products of the 30 women artisans who exhibited their works through which they bring culture, tradition and art back to life.

The third part of the final event of the project was the reception at the residence of the President of RNM in Ohrid on July 16, 2022. The CCM team together with the women artisans who exhibited at the bazaar were received by the President of the State, Mr. Stevo Pendarovski and his wife, Mrs. Elisabeta Gjorgievska. The participants had the opportunity to get acquainted with the unique residence and talk with the President of the country.

The Center for Change Management (CCM) marks the end of the project with this event, but continues to work on the support and promotion of female entrepreneurship.

Handover of electronic services that were developed within the project "Digitalization of services in the education sector - phase 2"

Date: 15.06.2022

On 16.06.2022, the Ministry of Education and Science handed over the electronic services that were developed within the project "Digitalization of services in the education sector - phase 2" project supported by the Government of the United Kingdom and implemented by at the Center for Change Management.

Within this project, two electronic services were developed - a software solution for electronic enrollment of students in high schools and a software solution for competitions for financing scientific research projects.

The Center for Change Management expresses great gratitude to all who were involved in the project activities and the full realization of the electronic services. Thanks to the Ministry of Education and Science, to the former Minister Mila Carovska with whom the project started and the current Minister Jeton Shaqiri and his team who continuously proactively participated in the development. Thanks to the Sector for Secondary Education, Adult Education and Lifelong Learning and the Sector for Science and Innovation of the Ministry of Education and Science for the overall engagement. Special thanks to Dr. Boro Jakimovski as the leader of the team of IT experts and Daniel Kiprijanovski with whose expertise the electronic services from idea to complete realization.

The total number of students who applied for enrollment in high school through the electronic service is over 14,500.

Digital transformation changes the way society as a whole functions, contributing to effective and efficient processes, increased customer satisfaction and improving the work of institutions. The Center for Change Management continues to support the process of digitization of services through its work.

First session of the mentoring program for strengthening the capacities of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination

Date: 01.06.2022

In the period from May 31 to June 1, 2022, the first session of the mentoring program for strengthening the capacities of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination (CPPD) organized by the Center for Change Management (CCM) was held.

The CCPD commissioners met with Jarlath Kearney (Northern Ireland Equality Commissioner) which led the session of the mentorship program. 

The purpose of the mentoring program is to familiarize CPPD members with the model of organization and competencies of the Equality Body in Northern Ireland and their good practice in investigating discrimination cases. The challenges, solutions and strategic approach to developing the institution that ensures equality in our country were also discussed.

The mentoring program is organized within the project "Fight against discrimination through the support of the CPPD" supported by the British Embassy in Skopje.

Training "Implementation of public procurement, legislative framework and practices in the Republic of North Macedonia"

Date: 20.05.2022

On May 19 and 20, a training on "Implementation of public procurement, legislative framework and practices in the Republic of North Macedonia" was held, designed and created according to the needs of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination.

This training is implemented within the project "Fight against discrimination through the support of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination" supported by the Government of the United Kingdom through the British Embassy in the Republic of North Macedonia.

Strengthening the capacities of the CPD is one of the goals of the project. This training goes in that direction on an important topic that is crucial for transparent and efficient operation of state institutions.

Publications

Research in our focus

Our goal as an organization is to contribute to changes in the society by better public policies. See our research in our published work.

More about our publications keyboard_arrow_right

Ongoing projects

Parliamentary Support Programme

The PSP will support the Assembly of the Republic of North Macedonia (the Assembly) independence efforts through consensus-building, structural reform, and capacity building in the Assembly’s institutional development; its legislative and oversight roles; and its institutional transparency and accountability.

The PSP will be implemented by the National Democratic Institute, Center for Change Management and the Institute for Democracy Societas Civilis Skopje to support the Assembly’s strategic planning; human resources management reforms; improved regulatory impact assessment and procurement processes; commitment to open data, and, by gauging public opinion and monitoring reform efforts, including greater civic engagement in policy-making processes.

Period: 01.07.2018 - 31.12.2029

Donor:
Swiss Agency for Development and Cooperation

Combatting discrimination through effective work of the Commission for Prevention and Protection against Discrimination

Building a strong and professional Commission, which will be supported by a strong and professional expert service. Namely, a precondition for the effective action of the CPPD is not only the Law on prevention and protection against discrimination, but also the functioning of the service that provides the basic support for the work of the commissioners. The activities envisaged in the first year of the project will contribute to the establishment of an appropriate organizational structure based on functional analysis, development of detailed job descriptions with clearly defined goals and objectives, but also necessary core and specific competencies, development of clear, precise and efficient work procedures in relation to cases of discrimination, building a system for collecting and analyzing data in the field of discrimination, as well as determining the tools and mechanisms through which information will be shared with the public and public awareness in the area will be strengthened. The activities related to building and strengthening the capacities of the members of CPPD and the employees in the professional service, which are foreseen in the second year of the project implementation, will enable independent work of the institution in order to protect the rights and freedoms of the citizens and will actively contributes to building equal opportunities and access to resources for all.

Period: 01.06.2021 - 31.03.2023

Donor:
This project is funded by the Government of the United Kingdom, through the British Embassy Skopje

Women power measures against COVID consequences

This project will address the challenges and the future development for 9 women owned businesses, affected by the Covid-19 economic downfall. They will go through a process of structuring and restructuring their business model, some of them (informal businesses) formalizing activities especially those in the field of the agricultural sector. Not only that, know-how techniques that will be developed and knowledge and skills improved but also woman will be encourage to modify and introduce innovate products and services. Furthermore, innovative manufacturing and selling techniques will be introduced, with the sole purpose of strengthening, improving the sustainability and profitability of the businesses.  Also, progress in digital skills will be introduced, especially since the coronavirus crisis has shown that adequate digital skills are crucial for the business to be able to connect and adapt to the new digital economy.

Furthermore, the project will be focused on creating policies and measures for alleviation of the economic consequences arisen form the COVID-19 crisis specifically considering women owned businesses and women entrepreneurs, as one of the most vulnerable group to the health crisis. By the end of the project, it is expected measures and different policy changes to be proposed to the local and central governmental bodies with all the activities to be undertaken in the next 12 months

Period: 15.07.2021 - 15.10.2022

Donor:
The Balkan Trust for Democracy

Youth involvement in a constructive dialogue: Communist Past in Contemporary Western Balkan (YOU-WB)

The project Youth involvement in a constructive dialogue: Communist Past in Contemporary Western Balkan (YOU-WB) is a project funded by Europe for Citizens Program, European Remembrance. 

It involves students, practitioners, and academicians from Albania, Macedonia, France, and Italy and aims is to foster national and transnational youth activist's dialogue about the reflection of past communist regimes in contemporary Western Balkan (WB). 

The project activities are envisaging different thematic 4 workshops in 4 different countries tackling the topics that reflect the past communist regime (such as rules, norms, rights, practices, and customs); the national Identities and collective memory in an enlarged Europe; political culture and social changes in post-communist transition, finalizing with the conference that will focus on the Post-Communism and Democracy in WB.

The project is a partnership among Center for Comparative and International Study (project leader) CCIS; Mesdheu Center (MC) Qendra SHKENCE DHE INOVACION PER ZHVILLIM (SCiDEV) (from Albania); Center for Change Management (from North Macedonia); Patrimoine sans Frontières (PSF) (France) and PERIPLI - Culture e Società Euromediterranee (Italy)

Period: 01.02.2021 - 01.07.2022

Donor:
Europe for Citizens Program

Institutional grant provided by the CIVICA MOBILITAS programme

The institutional grant is awarded by the Civica Mobilitas programme financed by the Swiss agency for development and cooperation (SDC) represented by the Swiss embassy in the Republic of North Macedonia. The grant is intended to support CCM in conducting activities for institutional development and organizational strengthening.

Period: 01.07.2019 - 30.06.2022

Donor:
CIVICA MOBILITAS programme - Swiss Agency for Development and Cooperation

Improving the organizational structure of the Patronage service

The UNICEF country programme 2020-2025 focuses on policies relevant to children, primarily health, social protection and education, and the porposed collaboration falls within the expected outcomes related to health. UNICEF detected that "in the health sector, there has been insufficient emphasis on preventative and primary care, and the government has mainly focused on building hospitals, buying expensive equipment, and benefiting from fraudulent procurements. The input by CCM will cover aspects related to institutional organisation and development, human capital development, more specifically systematization of working positions, job descriptions and competences (general and professional), as well as performance management and appraisal. Improved functioning of the Patronage Service as part of the health sector will significantly indirectly contribute to the wellbeing of children in the country.

Period: 01.11.2021 - 01.06.2022

Donor:
UNICEF

Support to reforms for governance in the Ministry of Defence of North Macedonia

The impact of the project will be to improve the effectiveness and efficiency of the MoD through functional public procurements’ management. In the mid and long-term, the developed e-system for management of public procurements should enable timely planning and preparation of procurement and successful implementation of tender procedures with standardized documents, while minimising the risk of corruption and conflict of interest. The actual public procurement process is undertaken by the Bureau for Public Procurement, so this project will improve the planning and coordination of procurements.

Period: 15.09.2021 - 31.03.2022

Donor:
This project is funded by the Government of the United Kingdom, through the British Embassy Skopje

Digitalisation of services in the education sector

The focus of this project will be to further digitalise services in the education sector, which are used frequently and can have a larger impact both on the users, and the MES as a service provider. The project will encompass full digitalisation of these services (reaching transactional level according to EU benchmarks), providing support in reorganising the internal processes in the MES for these services, building capacities of the administration in the MES for administering the services, and designing and delivering promotional campaign to motivate the relevant user groups in using the e-services.

Period: 01.10.2021 - 31.03.2022

Donor:
This project is funded by the Government of the United Kingdom, through the British Embassy Skopje

Support to SIGMA mission for annual assessment of public administration

The Center for Change Management is supporting SIGMA Mission for annual assessment of public administration in the Republic of North Macedonia for the year 2021, by providing local expertise and logistics of the staff and international experts engaged by SIGMA. The activities inlude support of the Ministry of Information Society and Administration in organization and coordination of meeting with relevant institutions, providing relevant documents, review and assessment of submitted documentation by institutions and support in preparation of the report by SIGMA.

Period: 15.03.2021 - 30.06.2021

Donor:
SIGMA - OECD

Analysis of retention issues in IPA structures in North Macedonia

Period: 15.03.2021 - 30.06.2021

Donor:
SIGMA-OECD

Catalogue of services

Data management

Quality management

EU integrations

Soft skills

Project management

Organisational skills

Public administration

Gender equality and non-discrimination

Our platforms

Portal for women entrepreneurship - womenpoweron.mk

National open data portal - data.gov.mk

Web portal for monitoring results in good governance of the municipalities - оpstina.mk

Web portal for connecting SMS with multi-national companies - kompanii.mk

Web portal for investigative stories - istrazi-fakti.org.mk

Web portal for assessing public services - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

Str. Rajko Zhinzifov no.44-1,
1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
Fax: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk