Центар за управување со промени

Центар за управување со промени

- Мислечка организација

За нас

Здружението за развој Центар за управување со промени е непрофитна, невладина организација која промовира разбирање и ненасилни промени во општеството. Организацијата се фокусира на меки мерки и политики кои им помагаат на различни ентитети да ги прифатат промените во општеството како нормални ситуации и да ги претворат во позитивни резултати. Организацијата верува дека зајакнувањето на капацитетите на јавната администрација, граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, евро - интеграцијата и инвестирањето во луѓето се главни агенти за промена во општеството.

Последни новости

Фестивал на Цивика Мобилитас- “Ден на граѓанските организации“

Дата: 17.10.2020

Како институционален грантист на заедницата Цивика Мобилитас, ЦУП ги презентираше тековните активности, како и резултатите од долгогодишната работа на Фестивалот “Ден на граѓанските организации”.

Преку овој институционален грант, ЦУП ги одреди стратешките приоритети и одредби, ја зајакнува и поддржува тематската мрежа на граѓански организации за следење на реформите на јавната администрација,а исто така се стреми кон јакнење на локалната мрежа за следење на политиките и градење институционална соработка.

Силен граѓански сектор ги поттикнува општествените промени во нашата земја, со цел потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.

Oбука за обработка на податоци и застапување врз основа на податоци

Дата: 25.09.2020

Податоците се основа за убедување на носителите на одлуки кои прашања се најважни за граѓаните.

Одржавме обука за обработка на податоци и застапување врз основа на податоци за граѓанските организации кои заеднички работат на унапредување на јавните услуги за граѓаните. Овојпат обуката ја организираме паралелно и во живо и на Зоом

Во рамки на обуката имавме и практичен дел кој се состоеше од обработка на податоци преку: табеларни структури на податочни сетови, организирање на податоците и техники за филтрирање на податоци и втор дел, визуелизација на податоци, типови и алатки кои се користат.

Оваа обука е во рамки на Работната програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието, поддржана од Европска Унија.

Одржана последната менаџмент средба на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област.

Дата: 20.09.2020

Викендов во Охрид беше одржана последната менаџмент средба на тимот на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област.
На средбата се разгледуваа имплементираните активности, се дискутираше за проблемите и предизвиците и како истите беа надминати. Се анализираа постигнатите резултати и се донесоа заклучоци од различните искуства.

Работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шаќири

Дата: 09.09.2020

Разговаравме за досегашната работа на ЦУП во поддршка на процесот на реформи на јавната администрација како и за идните приоритети и можностите за продолжување на досегашната соработката. Ќе се залагаме за професионална, модерна и транспарентна администрација и за развојот на дигитализацијата како заеднички приоритет.

Средба на ЦУП со Министерката за образование и наука Мила Царовска и шефицата на кабинетот- Санела Шкриељ

Дата: 04.09.2020

Тимот на ЦУП се сретна со Министерката за образование и наука Мила Царовска и шефицата на кабинетот на министерката Санела Шкриељ за да им ги претстави наодите од истражувањето за образовниот процес во периодот на пандемијата. Беа дискутирани препораките на ЦУП за подобрување на организацијата на образовниот процес во следниот период, интензивирање на дигиталното работење во сите институции во секторот образование и можностите за електронски образовни услуги. ЦУП и МОН го делат истото мислење дека за модернизирање на образованието се неопходни подобри дигитални вештини на сите вклучени во процесот.

Снимени три видеа на жени претприемачки во Елбасан, Албанија

Дата: 04.08.2020

Заврши снимањето на трите видеа на жени претприемачки од реонот на Елбасан, Албанија

Промотивните видеа се дел од маркетинг кампањата предвидена во рамките на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничниот регион,  со цел промоција на бизнисите на три жени претприемачки.

Елвира, Елса и Нафире ќе добијат професионални видеа кои ќе им послужат за нивна понатамошна реклама и промоција на пазарот.

Проекти

Проекти

Програма за парламентарна поддршка

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање

Работна програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието

Повеќе...
Новости

Новости

Фестивал на Цивика Мобилитас- “Ден на граѓанските организации“

Oбука за обработка на податоци и застапување врз основа на податоци

Одржана последната менаџмент средба на Проектот за развој на микропретпријатија на жени во прекуграничната област.

Повеќе...
Публикации

Публикации

Повеќе...
Повици

Повици

Во моментов не постојат активни повици.

Повеќе...

Истражувања во нашиот фокус

Нашата цел како организација е да придонесеме кон промени во општеството преку подобри јавни политики.
Разгледајте ги истражувањата низ нашите објавени публикации.

Тековни проекти

Програма за парламентарна поддршка

Програмата за парламентарна поддршка ќе го поддржи Собранието на Република Северна Македонија (Собранието) во неговите напори за независност преку градење на консензус, структурни реформи и градење на капацитетите за институционален развој на Собранието, неговата законодавна и надзорна улога, неговата институционална транспарентност и отчетност.

Програмата за парламентарна поддршка ќе биде имплементирана од Центарот за управување со промени (ЦУП), Националниот демократски институт (НДИ) и Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) со цел поддршка на стратешкото планирање на Собранието; реформите на системот за управување со човечки ресурси; подобрување на проценката на влијание на регулативата и процесите за јавни набавки; заложбите за отворени податоци и преку мерење на јавното мислење и мониторирање на реформските напори, вклучително и поголемо учество на јавноста во процесите на креирање политики.

Период: 01.07.2018 - 31.12.2029

Донатор:
Швајцарска агенција за развој и соработка

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање

Со враќањето на јавната администрација во физичките канцеларии за време на кризата, итно треба да се изготват протоколи кои ја осигуруваат безбедноста на вработените, организацијата на работата и продолжување на далечинското извршување на одредени работни процеси. Согласно новонастанатата ситуација, ќе се даде поддршка на понатамошната дигитализација во јавниот сектор, преку измена на релевантната законска рамка кои подобро ја подготвуваат администрацијата во случај на периодични пандемии или идни кризи. Ќе бидат изработени нови процедури за дигитална работа за избрани централни институции и ќе се спроведе анализа на потребите на овие институции за да се обезбеди непречена транзиција кон дигитална работа со список на приоритети и временски рамки за овозможување на дигиталните процеси. За институциите ќе биде утврден моделот на дигитално споделување на документи и датотеки кои произлегуваат од нивната работа, а тој модел ќе биде потоа мултиплициран во други централни институции.

Во рамките на проектот ќе бидат развиени неколку важни електронски услуги кои често се користат во животниот век на граѓанинот, како што се електронски упис во детска градинка, упис во основно училиште, конкурси за стипендии на ученици и студенти и нострификација на странски дипломи. Развојот на електронски услуги ќе придонесе за обезбедување поквалитетни и поедноставни услуги за граѓаните, како и намалување на физичките контакти со администрацијата во текот на кризата.

Период: 01.09.2020 - 31.03.2021

Донатор:
Влада на Обединето Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Работна програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието

Испораката на услуги на граѓаните е суштината на работата на повеќето владини институции. Обврските како плаќање данок, обновување на возачките дозволи, запишувањето во училиштата и аплицирањето за бенефиции, се дел од интеракциите што граѓаните ги имаат со Владата. Подобрувањето на пристапноста на јавните услуги до сите групи граѓани, вклучително и ранливите групи (маргинализираните групи, етничките малцинства, лицата со инвалидитет) е клучно во градењето доверба во владата и спроведувањето на неопходните структурни реформи во согласност со стандардите на ЕУ.

Фокусот на оваа програма ќе биде ставен на овие услуги поврзани со животни настани, поточно 118 услуги што се однесуваат на разни животни настани, категоризирани во осум области:
- Начин и постапка за започнување бизнис 
- Семејство 
- Вработување 
- Учење / студирање 
- Поведување на прекршочна постапка 
- Општа деловна постапка 
- Преместување (на пример, промена на лични документи, добивање информации за јавни услуги на местото на преместување, како што се училишта, болници).

Активностите во работната програма за подобрување на јавните услуги во голема мерка опфаќаат зајакнување на капацитетите на ГО за зачувување на интересите на граѓаните и нивните основни права, со што се придонесува за еден од столбовите на современите демократии - одговорна, транспарентна, партиципативна, инклузивна и ефикасна јавна администрација со висок квалитет на испорака на услуги за граѓаните. Работната програма предвидува партиципативен процес, воден од ЦУП во тесна соработка со мрежите на граѓанските организации и надлежните институции со цел да се идентификуваат мерките на политики за да се обезбеди пристап за сите граѓани кон подобри, побезбедни и поефикасни услуги.

Период: 01.01.2020 - 31.12.2020

Донатор:
Европска Унија

Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна. Ќе се подготват соодветни планови со цел да се изградат капацитетите на жените претприемачи околу три блока на поддршка:

1. Градење на вештини и способности на потенцијалните претприемачи за започнување сопствен бизнис. 

2. Подобрување на производството и приходот за постојните микро-претпријатија и организирање на поддршка за градење на капацитетите на фирмите поврзани со производство на нови производи, подобрување на продажбата и трговијата, вмрежување и B2B средби.

3. Ревидирање на политиките за развој на микро-претпријатија и поддршка на женско претприемништво. 

Период: 01.04.2018 - 30.09.2020

Донатор:
Делегација на Европската унија

Институционален грант од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Институционалниот грант е поддржан од страна на програмата Цивика мобилитас, која е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), претставена од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија. Грантот му овозможува на ЦУП да спроведе активности за институционален развој и организациско јакнење.

Период: 01.07.2019 - 30.06.2020

Донатор:
Цивика мобилитас - Швајцарска агенција за развој и соработка

Каталог на услуги

Управување со податоци

Управување со квалитет

ЕУ интеграции

Mеки вештини

Проектен менаџмент

Организациски вештини

Јавна администрација

Родова еднаквост и недискриминација

Наши платформи

Портал за женско претприемништво - womenpoweron.mk

Национален портал за отворени податоци - data.gov.mk

Веб портал за следење на резултатите во добро управување на општините - оpstina.mk

Веб портал за поврзување на МСП со мулти-национални компании - kompanii.mk

Веб портал за истражувачки стории - istrazi-fakti.org.mk

Веб портал за оценка на јавните услуги - javni-uslugi.mk

embed google maps
terms and conditions sample

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk