Набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци

Дата на објава: 08.11.2017

Краен рок на повикот: 24.11.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на веб апликативно решение за анализа и визуелизација на податоци за потребите на проектот.

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот „Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“

Дата на објава: 01.08.2017

Краен рок на повикот: 31.08.2017

Повик за пријавување на новинари на Обука за интегритет и професионални стандарди на новинарите во истражувачкото новинарство во рамки на проектот
„Истражувачко новинарство – чувар на демократијата и човековите права“.
Сите информации ќе ги најдете на прикачениот документ.

Повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал

Дата на објава: 25.07.2017

Краен рок на повикот: 23.08.2017

Центарот за управување со промени од Скопје, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“, објавува повик за набавка на услуги за дизајн, подготовка и печатење на промотивен материјал за потребите на проектот.

Повторен објавен повик за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари во Кумановскиот регион

Дата на објава: 23.06.2017

Краен рок на повикот: 03.07.2017

Центарот за управување со промени, во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, повторно го објавување повикот за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари во Кумановскиот регион.

Продолжување на Повикот за доделување грантови во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување“ за Вардарски и Источен регион

Дата на објава: 14.06.2017

Краен рок на повикот: 30.06.2017

Центарот за управување со промени (ЦУП) од Скопје, во соработка со Асоцијација за Менаџмент Консалтинг 2000 (МКА-2000) и Центарот за истражувачко новинарство СКУП-Македонија (СКУП-Македонија) го имплементира проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“ финансиран од Европската Унија, преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015“.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk