Проект за развој на микро-претпријатиja на жени во прекуграничната област

Проектот во целина се однесува на потенцијалните и постоечките жени претприемачи и ќе обезбеди неопходна поддршка за да ги зајакнат нивните деловни вештини и ќе обезбеди дополнителна техничка поддршка и помош на жените за да можат да ги развиваат и прошират микро и малите бизниси во прекуграничниот регион меѓу Полог на македонска и Елбасан на албанска страна. Ќе се подготват соодветни планови со цел да се изградат капацитетите на жените претприемачи околу три блока на поддршка:

1. Градење на вештини и способности на потенцијалните претприемачи за започнување сопствен бизнис. 

2. Подобрување на производството и приходот за постојните микро-претпријатија и организирање на поддршка за градење на капацитетите на фирмите поврзани со производство на нови производи, подобрување на продажбата и трговијата, вмрежување и B2B средби.

3. Ревидирање на политиките за развој на микро-претпријатија и поддршка на женско претприемништво. 

Период

history 01.04.2018 - 30.09.2020

Статус

build Во тек

Мои пари, моја одговорност: Партиципативно буџетирање во општините во Македонија

Намерата на проектот е да се подобри праксата и учеството на локалните засегнати страни во сите фази на процесот на локално буџетирање, преку што ќе се зголеми ефикасноста на трошењето на општински пари и ќе се подобри фискалната транспарентност во општината во корист на граѓаните. Проектот се имплементира во повеќе општини од страна на организации кои се дел од мрежата ФИСКАСТ. Центарот за управување со промени е одговорен за соработка со Општина Ѓорче Петров за сите планирани активности и очекувани резултати.

Период

history 01.05.2017 - 31.05.2020

Статус

build Во тек

Носење промени – добро управување и ефективност во јавната администрација

Проектот е насочен кон подобрување на четири аспекти на управување во јавната администрација. Во проектот ќе се пилотира воспоставување, избор заснован на заслуги и следење на успешноста на ново воспоставената категорија на високо раководство, преку дефинирање на критериуми и стандарди за успешност на избраните и именувани лица во извршната власт. Во рамки на проектот ќе се дефинираат и јасни линии на отчетност меѓу институции во четири сектори, со цел креирање на структура која ќе се развива и ќе ги постигне стратешките цели. Преку проектот ќе се развијат и организациските капацитети на четири институции со цел подобро да функционираат и да ги постигнуваат стратешките цели. Испораката на јавните услуги ќе се подобри преку информациите за граѓаните обезбедени во Каталогот на услуги и врз основа на експертските препораки до институциите за подобрување на услугите

Период

history 01.08.2018 - 01.03.2020

Статус

build Во тек

Надминување на јазот меѓу мултинационалните компании и малите и средни претпријатија во Македонија

Проектот ќе ја подобри соработката, вмрежувањето и развиеноста на системот за размена на стоки и услуги меѓу домашните мали и средни претпријатија и мултинационалните компании, што е во согласност со клучните реформи на конкурентноста во нашата држава. Проектните активности ќе се фокусираат на четири сектори кои се конкретно одредени како различни чекори кон постигнувањето на таа цел.

Период

history 19.12.2017 - 19.12.2019

Статус

build Во тек

Граѓански ориентиран пристап при испорака на јавни услуги

Главната цел на проектот е да се развие концептот на испорака на јавните услуги според потребите и барањата на граѓаните, а не според размислувањата на институциите кои ги испорачуваат услугите. Активностите на проектот пред се се однесуваат на јакнење на капацитетите на граѓанските организации за заштита на интересите на граѓаните и нивните основни права преку што придонесуваат за јакнење на еден од главните столбови на современите демократски општества – отчетна, транспарентна, отворена, инклузивна и ефективна јавна администрација со висококвалитетни услуги за граѓаните. Оттука, проектот има отворен карактер и предвидува повеќе граѓански организации да соработуваат со ресорните јавни институции за да определат мерки за подобрување на испораката на јавните услуги, со намалени трошоци и административни обврски за граѓаните, но и за идентификување на основните услуги кои примарно треба да се унапредат и обезбедуваат електронски.

Период

history 01.12.2017 - 31.05.2019

Статус

build Во тек

Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување

Проектот се фокусира на поставување на воспоставување стандарди за добро управување во единиците на локалната самоурпава, прилагодувајќи ги Начелата на јавната администрација, поставени како одредници од СИГМА. Стандардите за добро управување се користат од локални граѓански организации за следење на работата на локалните самоуправи, изработка на истражувања, отворање дијалог за презентирање на наодите од истражувањата и предлагање препораки за подобрување на работата на општините. 

Период

history 01.01.2017 - 31.12.2018

Статус

check_circle Реализиран

Поддршка на процесот на реформи на јавната администрација

Како одговор на политичката и институционална криза во Република Македонија, опишана во извештајот на Европската Унија за 2016, проектот “Поддршка на реформата на јавната администрација” се стреми да ги зајакне принципите на добро владеење во јавната администрација. Проектот се стреми да придонесе кон враќање на довербата во институциите преку зајакнување на транспарентноста и отчетноста на институциите и воведување на систем за отворени податоци; подобрување на процесите на стратешко планирање и следење на политиките на Владата, а со тоа унапредување на ефективноста и ефикасноста на политиките; засилување на принципите на управување со човечкиот капитал во администрацијата врз принципите на заслуги и обезбедување на инклузивност и предвидливост на легислативата. 

Период

history 01.10.2017 - 30.06.2018

Статус

check_circle Реализиран

Следење на административната правда

Проектот го следи и набљудува спроведувањето на законските одредби за ефикасна и професионална државна и јавна администрација. Следењето во глобала ги опфаќа процедурите и постапките за вработување и вклучува селективност во пристапот, политички влијанија, оценувањето на вработените, како и можностите за напредување и професионален развој и многу други системи и состојби кои се важни за работењето. На институционално ниво, се набљудува обемот и ефикасноста на државната администрација како и нејзината крајна цел да одговори на потребите на граѓаните со соодветни услуги. Се нудат решенија и препораки за надминување на проблемите кои биле идентификувани.

Период

history 01.08.2016 - 31.03.2018

Статус

check_circle Реализиран

Истражувачко новинарство - чувар на демократијата и човековите права

Поттикнување на медиумите и граѓанските организации и да се овозможи амбиент за остварување на правата на слободата на изразување и медиумскиот интегритет, како клучен елемент за понатамошна поддршка на земјата во процесот на пристапување во ЕУ.

Период

history 01.01.2016 - 01.01.2018

Статус

check_circle Реализиран

Поддршка во развојот на Парламентарниот институт

Од 2010, NDI, со финансиска поддршка швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), го поддржа оснивањето и развојот на Парламентарниот институт (ПИ) како независен извор на Собранието во истражување и анализа на законодавството - иницијатива која гарантира понатамошен развој на модерното законодавство добро опремено да ја одигра својата улога за континуирана демократизација и евроатланска интеграција на Р. Македонија.

Во рамките на проектот "Поддршка во оснивањето и развојот на Парламентарниот институт", Центарот за управување со промени беше ангажиран од страна на NDI да спроведе обука и совети на Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија. Оваа поддршка ќе придонесе во насока на градење на институционалните капацитети на Парламентарниот институт во извршувањето на својата улога како непристрасна и професионална служба за  истражување и информирање на Народното собрание.

Период

history 01.03.2015 - 31.12.2017

Статус

check_circle Реализиран

Поддршка на мисијата на СИГМА за годишна оценка за напредокот на јавната администрација

Центарот за управување со промени ја подржувa мисијата на СИГМА за годишна оценка на напредокот на јавната администрација во Република Македонија за 2016 година, преку обезбедување на локална експертиза и логистика на персоналот и меѓународните експерти ангажирани од СИГМА. Активностите вклучуваа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во организација и координација на состаноци со релевантните институции, обезбедување на релевантни документи, преглед и анализа на доставената документација од институциите и поддршка на подготовката на извештајот на СИГМА.

Период

history 25.01.2017 - 31.07.2017

Статус

check_circle Реализиран

Граѓанинот на прво место

Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации во усвојувањето на отворените политики на локалната власт, за ефикасно учество во развојот, донесување одлуки, креирањето на јавното мислење и мониторинг на политики на национално и локално ниво.

Период

history 20.11.2015 - 20.05.2017

Статус

check_circle Реализиран

Поголема партиципација – подобри политики и регулативи

Промовирање на принципите на добро владеење (отчетност, транспарентност, учество, ефикасност и кохерентност) преку засилено влијание на граѓанските организации во процесот на оценка (евалуација) на јавните политики и донесување одлуки.

Период

history 01.08.2015 - 31.10.2016

Статус

check_circle Реализиран

Дизајн на основни и напредни е-модули за родова рамноправност и родова интеграција

Дизајн на основни и напредни е - модули за родова рамноправност и родова интеграција во националнитепланови и буџетирања за јавната администрација Првиот модул е насочен за стручни и административни позиции во јавната администрација, а вториот за професионални и менаџерски позиции во јавната администрација.

Период

history 01.01.2015 - 31.12.2015

Статус

check_circle Реализиран

Мрежа 23

Подобрување на влијанието на граѓанските организации во процесот на пристапување во ЕУ, преку активно вклучување во мониторинг и евалуација на јавните политики и спроведување на законодавството на ЕУ со фокус на Поглавје 23 - Правосудство и фундаментални права.

Период

history 01.05.2014 - 01.08.2015

Статус

check_circle Реализиран

Принципи за Јавна Администрација

Во март 2015, Центарот за управување со промени потпиша договор за фасилитирање со СИГМА мисијата во Македонија за годишна оценка за напредокот на македонската јавна администрација, по барање на Европската комисија.

Основното мерење за јавната администрација ги опфати следните области: Стратешка рамка за реформа на јавната администрација, развој на политики и координација, јавен сервис и управување со човечки ресурси, отчетност, испорака на услуги и Управување со јавните финансии, вклучувајќи ги и надворешната ревизија и јавните набавки.

Период

history 01.03.2015 - 31.03.2015

Статус

check_circle Реализиран

Поддршка за реформите во јавната администрација

Проектот опфаќа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во процесот на реформи на јавната администрација.

Период

history 01.06.2013 - 31.03.2015

Статус

check_circle Реализиран

Воведување на европските стандарди за квалитет во работата на општинската администрација - CAF

Воведување на европските стандарди за управување со квалитет во работата на општинската администрација – Заедничка рамка за проценка CAF.

Период

history 01.09.2013 - 31.03.2014

Статус

check_circle Реализиран

Подобрување на регулаторниот процес во Македонија

Процесот резултираше со усвојување на ПВР методологија, шаблони и промени во владините процедури, анализа на процесот три години подоцна и поедноставување на процедурите. Процесот беше спроведен заедно со Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија Сектор за економски политики и регулаторна реформа и со Министерството за информатичко општество и администрација.

Период

history 01.03.2012 - 30.06.2013

Статус

check_circle Реализиран

Поддршка за реформите во јавната администрација

Проектот опфаќа поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација во процесот на реформи на јавната администрација.

Период

history 01.01.2011 - 30.06.2013

Статус

check_circle Реализиран

Градење на административни капацитети за ЕУ интеграција

Проектот опфаќа поддршка на Секретаријатот за европски прашања во градење административни капацитети за интеграција во Европската Унија

Период

history 01.04.2009 - 31.03.2011

Статус

check_circle Реализиран

Градење административни капацитети за ЕУ интеграции

Проектот опфаќа поддршка на Секретаријатот за европски прашања во градење административни капацитети за интеграција во Европската Унија.

Период

history 01.04.2007 - 31.03.2009

Статус

check_circle Реализиран

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk